Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους  55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός

Πληροφορίες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2132027113, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Fax: 2132027198,

Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, ΤΚ15561 Χολαργός

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

50.441,24 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 Γ’ ΤΑΞΗΣ & ΑΝΩ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες / 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

ΙΙΙ Α: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Δεν απαιτείται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 1. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

 1. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.

 1. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 1. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

 1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
 2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
 3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 30-08-2017 στην ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 12-9-2017 και ώρα 10.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

 • κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 • κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ». 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. Τσαρδακλή) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 έως Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2017-2018 για την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου για θέσεις καθαριστριών στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

1ο Δημοτικό - 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

2

2ο Δημοτικό – 3ο Δημοτικό – 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

3

3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

4

1ο Δημοτικό Χολαργού – 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

5

2ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

6

3ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

7

4ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

8

5ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

9

1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

10

2ο Νηπιαγωγείο – 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

11

4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

12

5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

 

Έργο των απασχολούμενων αποτελεί ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής έως και τις 30-06-2018.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και μέσω πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης για το σχολικό έτος 2016-2017, εφόσον υπάρχει θετική γνώµη του ∆ιευθυντή του Σχολείου.

 

Α. Βαθμολογούμενα κριτήρια υποψηφίων:

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ

3

4

5

6

7

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

                    

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο)

Αρ. ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

90

 

4.ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αρ.ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016

0€ – 500€                     500 μόρια

500 €-1.000 €               400 μόρια

1.001€ -5.000 €           300 μόρια

5.001€ -10.000 €         100 μόρια

10.001€ -15.000 €       50 μόρια

15.001€ +                       0 μόρια

 

 1. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

.....

50

.....

60

ΜΟΝΑΔΕΣ

40

80

120

......

2000

......

2400

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

 

Β. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής :

 

 1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου
 3. Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή) .
 4. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 5. ΑΜ ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2016.
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.
 10. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα καταταγούν με σειρά προτεραιότητας.

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

 

Δ. Γενικά Προσόντα Συμμετοχής.

 

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 68 ετών.

 

Ε. Τόπος Υποβολής των Δικαιολογητικών

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Περικλέους 55 Χολαργός.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213.200.2880.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28.08.2017 έως τις 30.08.2017 και ώρες 08.30-13.30.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού, στην ιστοσελίδα του Δήμου και ηλεκτρονικά στο portal του Δήμου.

         Ο Πρόεδρος

                                                                               Χρήστος Πετράκης                                                                

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Χ. Αναγνωστοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη , από 25 Αυγούστου 2017 έως και 29 Αυγούστου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι εφόσον κριθούν ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν εν ισχύ: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να υπογράψουν την σχετική σύμβαση.

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 24 Αυγούστου 2017 έως και 28 Αυγούστου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής: α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφέρεια Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα καύσιμα β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα λιπαντικά. (Το είδος πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ έχει εξαιρεθεί από το διαγωνισμό). CPV: 09134200-9, 09132100-4, 24951100-6, 24950000-8, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 12/9/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 20/9/2017 και ώρα 11.30 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 426.679,04 € (τετρακόσιων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (χωρίς το ποσό που αντιστοιχεί στη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΠΕΠΑ η οποία έχει εξαιρεθεί) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017097 συνολική Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2017 του Δήμου (ΚΑ 15.6641.0002, 20.6641.0006, 35.6641.0002, 45.6641.0002, 10.6641.0002, 15.6641.0001, 20.6641.0010, 35.6641.0001, 45.6641.0001, 50.6641.0001, 10.6641.0001 και θα προβλεφθεί η διάθεση σχετικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό έτους 2018.  Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αναλύεται ως εξής:

α) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 342.240,00€ 

β) ΒΕΝΖΙΝΗ : 53.940,00€

γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.499,04 € .


Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2017097 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.


Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης για το σύνολο των ειδών της κάθε τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2017108 μελέτη του Δήμου. CPV: 79713000-5. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 13/9/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 21/9/2017 και ώρα 11.30 π.μ.


Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 223.894,40€ (διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017108 Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου (ΚΑ 00.6278.0001) και θα προβλεφθεί η διάθεση σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.


Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.


Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής συμβάσης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει την παραχώρηση, μίας (1) θέσης περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στην οδό Φανερωμένης & Τήνου, έναντι της Πλ. Κ. Παλαμά, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για την προκήρυξη από την ιστοσελίδα ή από τα γραφεία του Δήμου (πληροφορίες όροφος -1, τηλ. 2132002877,882 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Σεπτέμβριου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος).
Εάν δεν υπάρξει πλειοδότης και ματαιωθεί η κατά την ως άνω ημερομηνία διενεργηθείσα δημοπρασία, αυτή επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα.

 

Ο Δήμαρχος
Παπάγου - Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της  Υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Διαδικτυακής  Πύλης Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη E. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε.) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή  11/8/2017 έως Δευτέρα 14/8/2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ 

213 2002841/842/859

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech