Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Γ. Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 έως και Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια μελανοταινιών, τόνερ, κ.λπ. αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών και χαρτιού εκτυπώσεων» 71.901,40€, (εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και σαράντα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017077 μελέτη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δαπάνη της προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στους ΚΑ 10.6614.0002 και 10.6613.0006 του προϋπολογισμού έτους 2017 και θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2018.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Μαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 16/5/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 19/5/2017 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για κάθε ομάδα ειδών για την οποία θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος, όπως ακριβώς ορίζεται στη διακήρυξη. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2017».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. Κωνστάντιου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 2/5/2017 έως και 5/5/2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου, Δημαρχείο Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

213 2002841/842/859/893

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτών και δέντρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου, 2017».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. A. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 2/5/2017 έως και 5/5/2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου, Δημαρχείο Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
213 2002841/842/859/913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017», με προϋπολογισμό € 74.398,76 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 43.900,08
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 7.902,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.770,31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 426,59
ΦΠΑ 24% 14.399,76
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.398,76

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 / 05 / 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90, στου Παπάγου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 Ν 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ελεύθερα, άμεσα, πλήρως και δωρεάν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr
Στην ίδια ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr αναρτώνται έως την ημέρα του διαγωνισμού και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν λάβει τεύχη δημοπράτησης, έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε ανακοινώσεις- συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου χωρίς πρότερη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90, Παπάγου, 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213-2027192 και fax: 213-2027198. Aρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κων/νος Κωνστάντιος.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων βάσει της 182/2016 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά , που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.199,98 € και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με Κ.Α. 30.7331.0009. Έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού € 50.000,00 στον προϋπολογισμό του έτους 2017 και πίστωση ποσού € 24.400,00 στον προϋπολογισμό του έτους 2018
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 28/04/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 28 Απριλίου 2017 έως και 3 Μαΐου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ 24%.

Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και την Τρίτη 9/5/2017 ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη.

 Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ε. Σκλαβενίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 18 Απριλίου 2017 έως και Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ».


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ ΟΨΗ κ. Κ. Ροδόπουλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 18/4/2017 έως και 20/4/2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου, Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

213 2002841/842/859

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 74.090,00€, (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017061 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα στο ΚΑ 35.7135.0011, για την δαπάνη της προμήθειας καθώς και τη σχετική πρόβλεψη στο προϋπολογισμό έτους 2018.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 24/4/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/4/2017 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 1.195,00 € . Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έξι (6) μηνών.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech