Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών επισκευής αντλίας θερμότητας Ι. Ναού Κοιμητηρίου Παπάγου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κωνστάντιου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από  Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως και  Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017  από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 59.290,00 + 24% ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 73.519,60€, (εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017103 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα στο ΚΑ 35.7135.0004. (CPV 37535200-9)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 25/9/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.


Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.185,80 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως τους δύο (2) μήνες.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

 O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση παιδικών σταθμών 2017», εκτιμώμενης αξίας  22.727,27  € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 2017068 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης  είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.  (www.dokmepa.gr)

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (οδός Αναστάσεως 90 Παπάγου,  στο υπογειο).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών προϋπολογισμού 18.328,44 € χωρίς ΦΠΑ (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους του ΔΟΚΜΕΠΑ .

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού .

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 213 2027113, FAX επικοινωνίας 2132027198 , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ).

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

ΧΡΥΣΣΑ ΠΑΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους  55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός

Πληροφορίες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2132027113, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Fax: 2132027198,

Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, ΤΚ15561 Χολαργός

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

50.441,24 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 Γ’ ΤΑΞΗΣ & ΑΝΩ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες / 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

ΙΙΙ Α: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Δεν απαιτείται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 1. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

 1. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.

 1. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 1. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

 1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
 2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
 3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 30-08-2017 στην ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 12-9-2017 και ώρα 10.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

 • κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 • κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ». 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. Τσαρδακλή) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 έως Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2017-2018 για την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου για θέσεις καθαριστριών στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

1ο Δημοτικό - 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

2

2ο Δημοτικό – 3ο Δημοτικό – 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

3

3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

4

1ο Δημοτικό Χολαργού – 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

5

2ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

6

3ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

7

4ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

8

5ο Δημοτικό Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

9

1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

10

2ο Νηπιαγωγείο – 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

11

4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

12

5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

 

Έργο των απασχολούμενων αποτελεί ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής έως και τις 30-06-2018.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και μέσω πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης για το σχολικό έτος 2016-2017, εφόσον υπάρχει θετική γνώµη του ∆ιευθυντή του Σχολείου.

 

Α. Βαθμολογούμενα κριτήρια υποψηφίων:

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ

3

4

5

6

7

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

                    

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο)

Αρ. ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

90

 

4.ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αρ.ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016

0€ – 500€                     500 μόρια

500 €-1.000 €               400 μόρια

1.001€ -5.000 €           300 μόρια

5.001€ -10.000 €         100 μόρια

10.001€ -15.000 €       50 μόρια

15.001€ +                       0 μόρια

 

 1. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

.....

50

.....

60

ΜΟΝΑΔΕΣ

40

80

120

......

2000

......

2400

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

 

Β. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής :

 

 1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου
 3. Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή) .
 4. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 5. ΑΜ ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2016.
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.
 10. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα καταταγούν με σειρά προτεραιότητας.

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

 

Δ. Γενικά Προσόντα Συμμετοχής.

 

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 68 ετών.

 

Ε. Τόπος Υποβολής των Δικαιολογητικών

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Περικλέους 55 Χολαργός.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213.200.2880.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28.08.2017 έως τις 30.08.2017 και ώρες 08.30-13.30.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού, στην ιστοσελίδα του Δήμου και ηλεκτρονικά στο portal του Δήμου.

         Ο Πρόεδρος

                                                                               Χρήστος Πετράκης                                                                

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Χ. Αναγνωστοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη , από 25 Αυγούστου 2017 έως και 29 Αυγούστου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι εφόσον κριθούν ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν εν ισχύ: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να υπογράψουν την σχετική σύμβαση.

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 24 Αυγούστου 2017 έως και 28 Αυγούστου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής: α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφέρεια Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα καύσιμα β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα λιπαντικά. (Το είδος πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ έχει εξαιρεθεί από το διαγωνισμό). CPV: 09134200-9, 09132100-4, 24951100-6, 24950000-8, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 12/9/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 20/9/2017 και ώρα 11.30 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 426.679,04 € (τετρακόσιων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (χωρίς το ποσό που αντιστοιχεί στη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΠΕΠΑ η οποία έχει εξαιρεθεί) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017097 συνολική Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2017 του Δήμου (ΚΑ 15.6641.0002, 20.6641.0006, 35.6641.0002, 45.6641.0002, 10.6641.0002, 15.6641.0001, 20.6641.0010, 35.6641.0001, 45.6641.0001, 50.6641.0001, 10.6641.0001 και θα προβλεφθεί η διάθεση σχετικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό έτους 2018.  Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αναλύεται ως εξής:

α) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 342.240,00€ 

β) ΒΕΝΖΙΝΗ : 53.940,00€

γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.499,04 € .


Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2017097 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.


Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης για το σύνολο των ειδών της κάθε τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech