Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 996

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 28 Μαΐου έως και 2 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

 

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» προυπ. 12.562,19€ με ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 28 Μαίου έως και 29 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Τηλ. 213 2027 112
Fax 213 2027 198


Συνημμένο αρχείο με την υπ΄ αριθμ. 21/2015 μελέτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία: «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ € 71.340,00, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Περικλέους αριθ. 55, στο Χολαργό ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8 Ιουνίου 2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί την 15/06/2014, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η εκτέλεση της εργασίας-υπηρεσίας θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατά πέντε (5) μήνες.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002861) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών ειδών έτους 2015».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 20 Μαΐου έως και 22 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σιδηρικών υλικών, έτους 2015» 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 20 Μαΐου έως και 22 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απ΄ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ.Π." 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015, από τις 09:30 έως τις 14:30, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Βασσάλου Χριστίνα 

Αρχιτέκτων μηχανικός

 

Συνημμένο αρχείο με την υπ΄ αριθμ. 48/2015 μελέτη. 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, ποσοστού ΦΠΑ κ.λ.π.) από Παρασκευή  15 Μαΐου  έως και Τρίτη 19 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όσα έγγραφα (άδεια μηχανήματος, ειδικό δίπλωμα χειριστού,ISO κ.λ.π.) αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις απαιτήσεις του 1ου άρθρου της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 46/2015 Μελέτης. Σε περίπτωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων των παραπάνω εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι είτε ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ είτε να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η γνησιότητά τους και η δυνατότητα προσκόμισής τους σε περίπτωση που κριθούν Ανάδοχοι.

Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων.

Για το Τμήμα Προμηθειών

 

Ε. Τσαούση

Α. Χατζηπαυλή

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για το έτος 2015.

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 14 Μαΐου έως και 18 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 13 Μαΐου έως και 15 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 8 Μαΐου έως και 11 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30. Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, Αναστάσεως 90 Παπάγος, Τηλ. 213 2027121.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech