Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005

 1. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας και Αυλώνας της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.831,96 (χωρίς ΦΠΑ).
 2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών με τα αντίστοιχα ποσά των προεκτιμημένων αμοιβών:

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

99.461,08

2.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

52.314,69

3.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

29.133,81

4.                    

ΣΑΥ-ΦΑΥ

3.449,61

5.                    

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

14.472,77

 

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)

198.831,96

 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού από τον κωδικό 15.7411.0007 του προϋπολογισμού του έτους 2015
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (προκήρυξη τύπου Α, τεύχος τεχνικών δεδομένων, συγγραφή υποχρεώσεων, προδιαγραφές, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ) από την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού http://dpapxol.gov.gr/, ενώ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα το παραλαμβάνουν από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Παπάγου – Χολαργού, Αναστάσεως 90, 1ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 20/7/2015. Η προκήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα τύπου Α (έκδοση 06-2011). Πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου 2132027113, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών, έχει οριστεί η Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 πμ.
 4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  1. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εταιρειών Μελετών που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις των μελετών, που είναι:

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

Ταξη πτυχιου

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

Γ’ τάξης

2.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

Γ’ τάξης

3.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

Β’ τάξης

 1. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, που είναι :

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

Ταξη πτυχιου

4.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

5.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

6.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας

 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 240 ημέρες / μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.976,64 €.
 3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 της Προκήρυξης.
 4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 16-6-2015.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διευκρινίζεται ότι είναι σε ισχύ η Εγκύκλιος 13/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ, με αριθ. πρωτ. Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ  20/08/2014, με την οποία καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια, κατά συνέπεια είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015» προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 58.821,34 € και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 73.000,00 €, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, με το σύστημα των επί μέ-ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών για τις τιμολογημένες εργασίες του προϋπολογισμού μελέτης και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3669/2008.

Η δημοπρασία θα γίνει την 14η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα (Δημαρχείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος,) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφω-νίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα-λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ1 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι-νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.4070/2012, Ν.4178/2014, Ν.4182/2014. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς του Φ.Π.Α., δηλαδή 1.200,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και με Κ.Α.: 30.7332.0005. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2027195 και 213-2027174 FAX 213-2027198, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ελένη Ταϊγανίδου και Ελένη Παπαθεοδώρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 213-2027195 και 213-2027174) οδός Αναστάσεως 90 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr.


ΠΑΠΑΓΟΥ, 17/06/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση λεβητοστασίου ψυχροστασίου Δημαρχείου»
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 15 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €91.037,21 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €112.600,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α και 5 του Ν.3669/2008).
Η δημοπρασία θα γίνει την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 1.830,90. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, www.dpapxol.gov.gr. Η οικονομική προσφορά διατίθεται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική Υπηρεσία), (τηλ. 213 2027122), οδός Αναστάσεως 90, 2ος όροφος.


ΠΑΠΑΓΟΥ, 8/6/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για το Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού» 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 12 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Κλάδεμα υψηλόκορμων δέντρων με ειδικό γερανό, για το έτος 2015»
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 10 Ιουνίου έως και 11 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Φιλοξενία ιστοχώρου Δήμου Παπάγου-Χολαργού σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή(dedicated server)».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 8 Ιουνίου έως και 10 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του κόκκινου σκαθαριού των φοινίκων κλπ»
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).


Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)»
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 3 Ιουνίου έως και 5 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ.51» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 28.428,69 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 35.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β και 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 23.141,71€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 5.286,98€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Γ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα «Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων» και τηρούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών του Ν.3852/2010(Α’87)(«Καλλικράτης») για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 105 & 106 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 146 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).
Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, του Ν.4070/2012 του Ν.4281/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.).

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 569,11€.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΔΥΟ (2) ημερολογιακοί μήνες.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Φωτοτυπείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, Χολαργός, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) και έναντι της αξίας των χορηγούμενων φωτοαντιγράφων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr.

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 25/5/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech