Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο των δράσεων για αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης με στόχο μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων,

έχοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3731/08 ΦΕΚ 263/23-12-2008) ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιτρέποντας αναθέσεις Υπηρεσιών και από τους ΟΤΑ βάσει του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 και της Υπουργικής Απόφασης 2/45564/0026/31-07-2001.
2. το N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. το Ν.2939/01 (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και ευθύνη των παραγωγών)
6. το Π.Δ. 117/2004 (Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ, σε συμμόρφωση με  τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 (περιορισμός χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ΗΗΕ) και 2002/96 (ΑΗΗΕ)
7. την KYA 112145/24.12.2004 Ξεχωριστή αναγραφή χρηματικής εισφοράς
8. το Π.Δ. 15/2006 (Τροποποίηση του ΠΔ 117/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα ΑΗΗΕ
9. το Ν. 3854/2010 (Τροποποίηση του νόμου 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και  άλλων προϊόντων)
10. το Ν. 4042/2012 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Ίδρυση Ε.Ο.ΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)
11. την ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 (Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 19/2012/EC στο ελληνικό δίκαιο)
12. την Απόφαση 133480 (ΦΕΚ 2711 / 2011) (Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις)
13. το Άρθρο 64 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-14)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

• Να είναι οι ίδιοι ή να είναι συμβεβλημένοι με αρμόδιο εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης των ΑΗΗΕ (π.χ. Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.) από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
• Να είναι οι ίδιοι ή να είναι συμβεβλημένοι με εταιρείες που διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς των ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια Αττικής, καταχωρημένη στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ
• Να αναλάβουν με δικά τους μέσα και δαπάνη την ενημέρωση των πολιτών (όπως π.χ.  ενημερωτικά φυλλάδια, κ.ά.), την ανάπτυξη δικτύου συλλογής και να διαθέσουν τους απαιτούμενους ειδικούς κάδους ή δοχεία συλλογής για τα ΑΗΗΕ
• Να αναλάβουν με δικά τους μέσα τη δαπάνη για τη συλλογή των αποβλήτων
• Να αναλάβουν με δικά τους μέσα τη δαπάνη για την υλοποίηση ετήσιας εκδήλωσης με θέμα την Ανακύκλωση και έμφαση στη νέα γενιά
• Να αναλάβουν με δικά τους μέσα τη δαπάνη για τη συλλογή των ογκωδών ΑΗΗΕ από τις οικίες των δημοτών. Παράλληλα, για το σκοπό αυτό να διαθέτουν ειδική τηλεφωνική γραμμή για την απ’ ευθείας επικοινωνία των δημοτών
• Να διαθέτουν τα συλλεγόμενα προς ανακύκλωση υλικά σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης
• Να παρέχουν το σύνολο των στοιχείων των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ που ανακτώνται καθ’ έτος.

Η εν λόγω υπηρεσία ανατίθεται για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν κλειστές προσφορές, στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού έως την Τετάρτη  15/2015, ταχ. δ/νση: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Πληροφορίες: κ. Π. Αυγουστάκης, τηλ. επ.  210.6540211.

Οι φάκελοι προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος (εταιρικό / επαγγελματικό προφίλ, στοιχεία επικοινωνίας, πελατολόγιο, κλπ).

2. Παρουσίαση της πρότασης (Αναλυτική περιγραφή της πρότασης και των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν, καθορισμός των κατόχων των ζητούμενων πιστοποιητικών (Άδεια συλλογής και μεταφοράς, έγκριση ή σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, ενέργειες ενημέρωσης πολιτών, προτεινόμενη διάρκεια του συμφώνου συνεργασίας, απαιτήσεις από το Δήμο, κλπ). Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις που διαθέτει ο προσφέρων και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν κατά την υποβολή της πρότασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία:
i) να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού (με αριθμ. Πρωτ/λου και αναλυτικά ο τίτλος της διακήρυξης)
ii) να δηλώνουν ότι:
- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση,
- η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και ισχύει και είναι δεσμευτική για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού,
- συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέροντας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 Της 29-1-1998),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991) που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28-1-2001), και ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305).
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης.
Τα υπό α’ – δ’ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση ενώ, το ε’ μόνον αν σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προφίλ προσφέροντος – Προτεινόμενο δίκτυο συλλογής (σημεία συλλογής – μέσα – συχνότητα) – Βαρύτητα 60%
2. Ενέργειες ενημέρωσης δημοτών – Βαρύτητα 40%

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος


 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία- υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη από Τετάρτη 8/7/2015 έως και Πέμπτη 9/7/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841). Προσφορές δεκτές ανά είδος επισκευής –αλλαγής- τοποθέτησης ελαστικού (ελαστικά φορτηγών, ημιφορτηγών, Ι.Χ., μηχανημάτων έργου κ.λπ).

Πληροφορίες : Τμ . Προμηθειών 2132002841, Α. Χατζηπαυλή


Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση
Α. Χατζηπαυλή

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων». 
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 8 Ιουλίου έως και 10 Ιουλίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €146.245,12 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €180.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α και 5 του Ν.3669/2008).
Η δημοπρασία θα γίνει την 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.
7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των €2.926,83. Η
συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, www.dpapxol.gov.gr. Η οικονομική προσφορά διατίθεται
μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή
είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική
Υπηρεσία), (τηλ. 213 2027122), οδός Αναστάσεως 90, 2ος όροφος.

ΠΑΠΑΓΟΥ, 2/7/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ»

Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 22.419,10 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 27.600,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 α και 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
Η δημοπρασία θα γίνει στις 28 / 7 / 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 22.419,10€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα).
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Γ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα «Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων» και τηρούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών του Ν.3852/2010(Α’87)(«Καλλικράτης») για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 105 & 106 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 146 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).
Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007,
του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, του Ν.4070/2012 του Ν.4281/2014
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 448,78€.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΔΥΟ (2) ημερολογιακοί μήνες.
Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού,
στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να
λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Φωτοτυπείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121,
Χολαργός, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης
(και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) και έναντι της αξίας των χορηγούμενων
φωτοαντιγράφων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 02/7/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 29 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΣΗ & ΑΛΕΥΡΑ, ΔΚΠ» προϋπ. 12.583,64 € με ΦΠΑ 23%. 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 09:00 πμ, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Τηλ. 213 2027 113
Fax 213 2027 198

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (30.990,47€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7335.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 8/7/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δε διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8/7/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 10/7/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2015. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 503,91 €.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια Άδειων Χρήσης Λογισμικού & Λογισμικού Εξυπηρετητών για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (32.877,90 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/2015 μελέτη του Τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 6/7/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δε διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 6/7/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 8/7/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 534,60 €.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005

 1. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας και Αυλώνας της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» με προεκτιμώμενη αμοιβή 198.831,96 (χωρίς ΦΠΑ).
 2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών με τα αντίστοιχα ποσά των προεκτιμημένων αμοιβών:

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΜΟΙΒΗ

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

99.461,08

2.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

52.314,69

3.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

29.133,81

4.                    

ΣΑΥ-ΦΑΥ

3.449,61

5.                    

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

14.472,77

 

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)

198.831,96

 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού από τον κωδικό 15.7411.0007 του προϋπολογισμού του έτους 2015
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (προκήρυξη τύπου Α, τεύχος τεχνικών δεδομένων, συγγραφή υποχρεώσεων, προδιαγραφές, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ) από την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού http://dpapxol.gov.gr/, ενώ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα το παραλαμβάνουν από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Παπάγου – Χολαργού, Αναστάσεως 90, 1ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 20/7/2015. Η προκήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα τύπου Α (έκδοση 06-2011). Πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου 2132027113, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών, έχει οριστεί η Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 πμ.
 4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  1. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εταιρειών Μελετών που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις των μελετών, που είναι:

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

Ταξη πτυχιου

1.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

Γ’ τάξης

2.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

Γ’ τάξης

3.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

Β’ τάξης

 1. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, που είναι :

α/α

ΜΕΛΕΤΗ

Ταξη πτυχιου

4.                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (06)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

5.                    

ΣΤΑΤΙΚΗ (08)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

6.                    

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09)

Ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας

 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 240 ημέρες / μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.976,64 €.
 3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 της Προκήρυξης.
 4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 16-6-2015.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διευκρινίζεται ότι είναι σε ισχύ η Εγκύκλιος 13/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ, με αριθ. πρωτ. Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ  20/08/2014, με την οποία καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια, κατά συνέπεια είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech