Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 έως και Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859/839).

 

H Προϊστάμενη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) από Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 έως και Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859/839).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (179.949,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 92/2015 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, όπου έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης στους ΚΑ 10.6263.0001, 15.6263.0001, 20.6263.0001, 30.6263.0001, 35.6263.0001 και 45.6263.0001 και 70.6263.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, στις 22/2/2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 έως 15.00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 2926,00 €.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για μία ή περισσότερες ομάδες του συνόλου των οχημάτων-μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 92/2015 μελέτη και η σχετική σύμβαση θα είναι για ένα (1) έτος. Ο αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα δοθεί όπως ακριβώς ο επισυναπτόμενος πίνακας (προϋπολογισμός προσφοράς).

Πληροφορίες δύνανται να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 21/01/2016 έως και Δευτέρα 25/01/2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002873 και 213 2002874).


ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΚΥΦΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε εφαρμογή του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων», καθώς και του άρθρου 27 του Ν. 4304/23 10-2014, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με τους ακόλουθους όρους:
 Το σύνολο των ωρών απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας για ένα έτος ορίστηκε στις 215,2 ώρες σύμφωνα με τα στοιχεία του υπάρχοντος προσωπικού.
 Το συνολικό κόστος για την παροχή υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 8.999,86 € για ένα έτος.
 Τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας αναφέρονται στο Ν. 3850/2011.
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. 1/2015 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα ιατρού εργασίας έχουν δικαίωμα να ασκούν: α) οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίο στις 15/5/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη, β) οι ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την εκτέλεση εργασιών Ιατρού Εργασίας καλούνται να υποβάλουν, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός), σε σφραγισμένους φακέλους:

Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή, και
Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 Αίτηση
 Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 (Προσόντα Ιατρού Εργασίας) της παρούσας. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.
 Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο και βεβαίωση της παρ. 2.Α.γ) του άρθρου 29 του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 190 Α΄) στην οποία αναφέρεται ότι «Ιατρός που περιλαμβάνεται στον ειδικό κατάλογο της περίπτωσης α΄ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή».
 Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας στην ιατρική της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων: 2132002852 (Β. Μπαρδή), 2132002857 (Ι. Γεωργικόπουλος).

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σε εφαρμογή του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων», του Ν. 1568/1985, καθώς και του άρθρου 27 του Ν. 4304/23-10-2014, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με τους ακόλουθους όρους:

 Το σύνολο των ωρών απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος ορίστηκε στις 640,80 ώρες σύμφωνα με τα στοιχεία του υπάρχοντος προσωπικού.
 Το συνολικό κόστος για την παροχή υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των 8.993,18 € για ένα έτος.
 Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας αναφέρονται στο Ν. 3850/2011.
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. 3/2016 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα (εναλλακτικά):
 Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των κέντρων ανωτέρας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), Τμήματος Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και Ενεργειακής Τεχνικής κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα ΤΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
 Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου για τους τεχνικούς των περιπτώσεων 2.1.1. και 2.1.2. τουλάχιστον διετή και για τους τεχνικούς της παραγράψου 2.1.3. τουλάχιστον πενταετή.
 Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:
Α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων 2.1.1. και 2.1.2. κατά ένα (1) έτος.
Β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης 2.1.3. κατά τρία (3) έτη.
 Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή σχετικά πιστοποιητικά της αλλοδαπής.
 Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απ’ ευθείας στη διοίκηση του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την εκτέλεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας καλούνται να υποβάλουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός), σε σφραγισμένους φακέλους:

Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή, και
Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου η όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 (Προσόντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) της παρούσας. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4. Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2132027192 (Κ. Κωνστάντιος) και 2132002852 (Β. Μπαρδή).

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 31.275,95 € (τριάντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 110/2015 συνολική Μελέτη του Δήμου. Για τη δαπάνη διεξαγωγής του διαγωνισμού και της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στους προϋπολογισμούς του έτους 2016: Κ.Α Δήμου 10.6681.0001, Κ.Α. ΔΟΚΜΕΠΑ 15.6631.0001 και ΔΟΠΑΠ 70-6631.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 21/1/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 21/1/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 25/1/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Τρίτη 15 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) € 80.595,62 και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) € 100.000,00, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3669/08. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 1.626,02

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης, και να προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 7/12/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δήμος πρόκειται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων έτους 2015» Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κλπ) από Τρίτη 15/12/2015 έως και Παρασκευή 18/12/2015, από τις 8:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ελ. Τσαούση

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech