Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση έργου με απ’ευθείας ανάθεση με τίτλο: «Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης)» προϋπολογισμού 12.600,00 € με Φ.Π.Α. 23%.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών (με συνημμένο Μ.Ε.ΕΠ.) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 29-10-15 έως και την Δευτέρα 2-11-15 στις 9.00 το πρωϊ, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες:
Παρασκευή Τσαρδακλή
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Παπάγου-Χολαργού
τηλ. 213 2027126
fax: 213 2027198

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«Έλεγχος ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού»


Ο Δήμος μας, εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και ως εκ τούτου υποχρεούται βάσει του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) να υποβάλλει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης, πριν από την υποβολή αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε έλεγχο από Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

Για το λόγο αυτό προτίθεται να προβεί άμεσα στον ορισμό Ορκωτού ελεγκτή–λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015 (ήτοι ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος).

Ο Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, υποχρεούται εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το πιο πάνω αναφερόμενο άρθρο, στη χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου καθώς και στην κατάρτιση έκθεσης ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του.

Ανώτατο όριο ορίζεται το ποσό των 15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Κ.Α.10.6115.0002 «Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης» Προϋπολογισμού 2016)
Κατάθεση αιτήσεων ενδιαφερομένων στις 29/10/2015 στο τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ (72.816,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 89/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 15.7135.0005, ενώ έχει προβλεφθεί να βαρύνει αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 2/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 6/11/2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας προμήθειας ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Δευτέρα 26/10/2015 έως και Πέμπτη 29/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 58/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35.6262.0002, ενώ έχει προβλεφθεί να βαρύνει αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 4/11/2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 4/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 9/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 1.138,21 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας έως τριάντα ημερών από την υπογραφή της.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η εργασία (παροχή υπηρεσίας) προϋπολογίστηκε εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (72.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 80/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 10.6274.0001, ενώ έχει προβλεφθεί σχετικός κωδικός και πίστωση για το έτος 2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 4/11/2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 4/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 9/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 1.170,73 €. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας η οποία ορίζεται σε πέντε (5)% του συμβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ. Η σχετική σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.
Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο της εργασίας-υπηρεσίας.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 22/10/2015 έως και Παρασκευή 23/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ε.Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 59.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% 13.777,00€, ήτοι συνολική δαπάνη 73.677,00 €, και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 10.6263.0004, 15.6263.0004, 20.6263.0005, 30.62.63.0005, 45.6263.0004.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 2/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 6/11/2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 1.198,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.


Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολική δαπάνη 73.800,00 €, και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 30.7131.0002, ενώ έχει προβλεφθεί να βαρύνει αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 30/10/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 3/11/2015 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.


Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 1.200,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 22/10/2015 έως και Δευτέρα 26/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ε. Τσαούση

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech