Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην απαλλαγή του κ. Εμμανουήλ Κονδύλη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1889/2019 χρηματικού εντάλματος ποσού 600,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για την στέγαση Νηπιαγωγείου», προϋπολογισμού 74.399,80 € με Φ.Π.Α., ως ακολούθως:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφούέλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τους όρους διακήρυξης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τις…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Εγκρίνει το πρακτικό 1 με αριθ. πρωτ 28782/4-12-2019 και το πρακτικό 2 με αριθ. πρωτ. 29227/10-12-2019 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών λοιπών προμηθειών…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6434.0003 «δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για τα…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην αποδοχή δωρεάς επιταγών συνολικής αξίας 300,00 ευρώ (τριακοσίων ευρώ) από το super-market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, , 15 επιταγές αξίας 20 ευρώ η κάθε μία, προκειμένου να…
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 με ένα ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 55 κ.μ., δύο (2) κλειστών φορτηγών…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός