Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την έγκριση του με αρ.πρωτ.25452/21-10-2019 Πρακτικού 3 της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσίων μελετών που συντάσσονται από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης φανερής δημοπρασίας για εκποίηση των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει του άρθρου 72, του Ν.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την έγκριση της Ζ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 152/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΨΟΟΛΝ6-ΜΦΤ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει την αποζημίωση μετακίνησης, για τη συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο του Δημάρχου ως εξής: έξοδα μετακίνησης στη Ναύπακτο οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο (αποζημίωση 0,15€ /χιλιόμετρο σύμφωνα με την υπ’ αριθ.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κατά την συζήτηση, της από 23-12-2014 Έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Παπάγου –Χολαργού και της υπ. αριθμ. 9/2012…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω 1.032,50 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 85€ στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. Βασιλικής Αγγελοπούλου, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό έως 31/12/2019. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός