Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει:4. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 558,00 € στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 69/11-11-2019 Απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Α.Π.» (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος), με την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Eκρίνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ., έτους 2020, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 160/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.…
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα α. Την Έγκριση του Απολογισμού Δωρεών προς τη Δομή «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο», για το Α΄Εξάμηνο του 2019, ως ακολούθως:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει την Εξειδίκευση Πιστώσεων, για τη διοργάνωση Εκδηλώσεων των Δομών Ε.Σ.Π.Α. του Δήμου, ως ακολούθως:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα α. Την Έγκριση της Εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών και Χαρτιού Εκτυπώσεων» με τη διαδικασία…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-72018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω Δαπάνες ύψους 248,16 €, από τoν υπόλογο διαχειριστή και…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός