Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», προϋπολογισμού 600.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214210-5). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου. (Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/01/2020 (ημέρα) Δευτέρα (αριθμός, μήνας, έτος- 10 περίπου ημέρες πριν την ημερομηνία δημοπράτησης) η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29/02/2020 (η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.).

Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027113, 213-20271928, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 9.677,42 € και με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών ήτοι μέχρι 03/12/2020, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους Ίδιους Πόρους του Δήμου με ΚΑΕ 15.7331.0041.

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 267/2019 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΔ7ΩΞ-1ΕΜ) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η έγκριση των όρων διακήρυξης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έγινε με την αρ.10/2020 (ΑΔΑ ΩΝ3ΖΩΞ1-ΧΘΒ) απόφαση.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20PROC6163388 και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Α/Α:87553.

Παπάγου, 16/01/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης, διαχείρισης προσωπικού  Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Πολίτη Αλέξη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 16  Ιανουαρίου 2020 έως και Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Το ακίνητο θα πρέπει:

 να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
 να είναι προσπελάσιμο
 να έχει συνολικό εμβαδόν (το οικόπεδο) τουλάχιστον 1.100 τ.μ.
 να αριθμεί κατ’ ελάχιστο 9 κατάλληλες σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία αίθουσες διδασκαλίας
 να αριθμεί κατ’ ελάχιστο δύο (2) γραφεία δασκάλων – διδασκόντων
 να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
 να αριθμεί κατ’ ελάχιστο 2 τουαλέτες αγοριών και 2 τουαλέτες κοριτσιών,
 να διαθέτει επαρκή περιφραγμένο αύλειο χώρο τουλάχιστον 700 τ.μ.,
 να διαθέτει χώρους για φύλακα και κυλικείο (ή δυνατότητα κατασκευής τους),
 να είναι καλά διατηρημένο και να διαθέτει κεντρική θέρμανση.
 στους ανωτέρω χώρους θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ ή αλλιώς η δυνατότητα κατασκευής τους με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
 να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην απόφαση ΥΑ 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ Β635/2007) της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 168655/2018 (ΦΕΚ 4519/Β) όμοιά της και συγκεκριμένα:
 Ασφάλεια Πρόσβασης.
o Αποφυγή κεντρικών οδικών αρτηριών με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, σιδηροτροχιών, σταθμών λεωφορείων και τραίνων, σταθμών φορτηγών διακίνησης εμπορευμάτων, αεροδρομίων κλπ και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των μετακινούμενων μαθητών από και προς το σχολείο.
 Ασύμβατες χρήσεις.
o Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω:
o Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και κέντρα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
o Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
o Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων.
o Καταστήματα όπως μπαρ, καφετέριες καφενεία, χώροι τυχερών παιγνίων, κλπ.
o Σωφρονιστικά ιδρύματα, νοσοκομεία , Νεκροταφεία.
o Εν γένει θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση.
 Να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (δυνατότητα αερισμού, φυσικό φωτισμό θέρμανση και ψύξη, μέσα σκιάσεως, ύδρευση, ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας κλπ.)
 Τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως πχ Αμίαντο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως και τις 03/02/2020.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), υπόψη της Επιτροπής Καταλληλότητας (υπ’ αρ. 2411/2019 απόφαση Δημάρχου).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού www.dpapxol.gov.gr στη διαδρομή Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και χορηγείται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης

Αποθηκών (κα Μ. Σταματάκη, κ. Ντοφέν, κα Αλεξανδροπούλου), Περικλέους 55, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. για πληροφορίες 213 2002859,841,913).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης». Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 83445). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4412/16 στα κάτωθι τμήματα, τα οποία κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

• ΤΜΗΜΑ Α1 «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α», με τις ακόλουθες υποομάδες:

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1.1 «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α 13%» με CPV: 15800000-6
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 116.744,46€, ήτοι 131.921,24€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 139.405,06€, ήτοι 157.527,72€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

YΠΟΟΜΑΔΑ Α1.2. «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15000000-8
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 2.302,60€, ήτοι 2.855,22€ με ΦΠΑ 24% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 2.749,54€, ήτοι 3.409,43€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1.3. «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15411110-6
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 16.926,00€, ήτοι 19.126,38€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 20.211,41€, ήτοι 22.838,89€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1.4. « ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15331170-9
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 4.612,60€, ήτοι 5.212,24€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 5.507,93€, ήτοι 6.223,96€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Α2: «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15220000-6
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 32.512,00€, ήτοι 36.738,56€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 38.938,05€, ήτοι 44.000€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Α3: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15300000-1
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 43.177,30€, ήτοι 48.790,35€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 51.327,46€, ήτοι 58.000,00€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Α4: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15810000-9
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 22.761,00€, ήτοι 25.719,93€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 27.433,63€, ήτοι 31.000,00€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Α5: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» με CPV: 15110000-2
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 51.228,10€, ήτοι 57.887,75€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 61.061,95€, ήτοι 69.000,00€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Β «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με τις ακόλουθες υποομάδες:

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1 : «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με CPV: 15800000-6
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 108.720,00€, ήτοι 122.853,60€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 130.464,00€, ήτοι 147.424,32€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 : «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με CPV: 15411110-6
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 37.665,00€, ήτοι 42.561,45€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτή την υπο-ομάδα ανέρχεται σε 45.198,00€, ήτοι 51.073,74€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Γ: «ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με CPV: 15511000-3
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 195.264,00€, ήτοι 220.648,32€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 234.316,80€, ήτοι 264.777,98€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Δ: «ΓΑΛΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ» με CPV: 15511000-3
Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 24.530,88€, ήτοι 27.719,89€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 29.203,54€, ήτοι 33.000,00€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

• ΤΜΗΜΑ Ε: «ΓΑΛΑ Δ.Ο.Π.Α.Π» με CPV: 15511000-3

Το ποσό προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 1.119,36€, ήτοι 1.264,88€ με ΦΠΑ 13%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 889.540,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% και προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ13%, 24% και προαίρεση: 657.563,30€), ενώ έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2019-2022 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑ 15.6473.0002, 10.6061.0001,15.6061.0001, 20.6061.0001, 30.6061.0001, 35.6061.0001, 45.6061.0001, 50.6061.0002, 15.6481.0001, 60.6481.0001, 15.6063.0001, 10-6061.000).

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης, από την υπογραφή και ανάρτηση κάθε μίας στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού (συνολικά 9 τμήματα), ενώ δεκτές γίνονται και προσφορές για κάθε τμήμα ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος ή τμημάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης (προ ΦΠΑ) για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας Στην εγγυητική συμμετοχής δεν συνυπολογίζεται τυχόν δικαίωμα προαίρεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο κάθε ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σε κάθε φορέα με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση, ξεχωριστή εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/913.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Επαναπροκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα» τροποποιώντας τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6601/2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την 224/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 24951100-6, 24950000-8, και Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ενώ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ως την 24/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και αντίστοιχα η ημερομηνία αποσφράγισης, η οποία ορίζεται την 30/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. (συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε: 82498,1 και για την ομάδα ΣΤ: 82505,1).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης) αναλύεται ως εξής: Ομάδα Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: 1.261.080,00€, Ομάδα Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΗΜΟΥ: 137.268,00€, Ομάδα Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΚΜΕΠΑ: 3.720,00€, Ομάδα Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε.: 5.580,00€, Ομάδα Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε.: 22.320,00€, Ομάδα ΣΤ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ: 55.527,20€.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.485.495,20€ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019192 συνολική μελέτη, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2019-2022 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑ 15.6641.0002, 20.6641.0006, 35.6641.0002, 45.6641.0002, 10.6641.0002, 15.6641.0001, 20.6641.0010, 30.6641.0001, 35.6641.0001, 45.6641.0001, 50.6641.0001, 10.6641.0001, 15.6643.0001).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2019192/2019 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ και μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης 50% για το έτος 2022 ως προς τα υγρά καύσιμα.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020 2021» προϋπολογισμού 300.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214200-2. Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.
(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/01/2020 Παρασκευή (10 περίπου ημέρες πριν την ημερομηνία δημοπράτησης) η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17/01/2020 Παρασκευή (η Πέμπτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr ) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027114, 213-2027128, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ανθης Δημήτρης.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (για την Α2 τάξη και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 4.839€ και με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών ήτοι μέχρι 22/11/2020, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με ΚΑ 15.73310040

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 267/2019 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΔ7ΩΞ-1ΕΜ) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η έγκριση των όρων διακηρυξης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έγινε με την αρ.964 /2019 (ΑΔΑ ΩΣΤΟΩΞ1-ΚΡΧ) απόφαση.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr ), στο ΚΗΜΔΗΣ.

Παπάγου, 20/12/2019

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

O Δήμος Παπάγου – Χολαργού, διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για την στέγαση Νηπιαγωγείου», εκτιμώμενης αξίας 74.399,80 (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 20190223 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου. (www.it,dpapxol.gov.gr)

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (οδός Αναστάσεως 90 Παπάγου, στο 1ο υπόγειο).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ, στην κατηγορία Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  (καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)
  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του του Δήμου Παπάγου – Χολαργού .

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 213 2027113 και 2132027192, FAX επικοινωνίας 2132027198.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ).

 

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 με ένα ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 55 κ.μ., δύο (2) κλειστών φορτηγών και ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

CPV: 34138000-3, 34223300-9, 34136000-9, 34921100-0 και Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 10/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 16/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ.
Συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ:
Για την ομάδα Ι: 82647 (Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 με ένα ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 55 κ.μ.,),
Για την ομάδα II: 82648 (Προμήθεια δύο (2) κλειστών φορτηγών) και
Για την ομάδα III: 82649 (Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 539.945,60€ και αναλύεται ως εξής: Ομάδα Ι: 269.997,60€, ομάδα II: 47.988,00€, Ομάδα III: 221.960,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2019 με αντίστοιχη πρόβλεψη για το έτος 2020 (ΚΑ 20.7132.0007, 30.7132.0001, 35.7132.0002, 35.7131.0006).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2019133 μελέτη. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ για κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί ως εξής: α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα καύσιμα β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα λιπαντικά.

CPV: 09134200-9, 09132100-4, 24951100-6, 24950000-8, 09135100-5 και Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 9/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 15/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. (συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε: 82498 και για την ομάδα ΣΤ: 82505).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης) αναλύεται ως εξής: Ομάδα Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: 1.261.080,00€, Ομάδα Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΗΜΟΥ: 137.268,00€, Ομάδα Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΚΜΕΠΑ: 3.720,00€, Ομάδα Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε.: 5.580,00€, Ομάδα Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε.: 22.320,00€, Ομάδα ΣΤ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ: 55.527,20€.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.485.495,20€ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019192 συνολική μελέτη, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2019-2022 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑ 15.6641.0002, 20.6641.0006, 35.6641.0002, 45.6641.0002, 10.6641.0002, 15.6641.0001, 20.6641.0010, 30.6641.0001, 35.6641.0001, 45.6641.0001, 50.6641.0001, 10.6641.0001, 15.6643.0001).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2019192/2019 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ και μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης 50% για το έτος 2022 ως προς τα υγρά καύσιμα.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. Τσαρδακλή – Τεχνική Υπηρεσία) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από τετάρτη 11/12/2019 έως και τρίτη 17/12/2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τον αρμόδιο υπάλληλο ή –σε περίπτωση αδυναμίας του- από τον προϊστάμενό του την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech