Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ξ. Αντωνοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 έως Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30,

στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τους δύο (2) εκσκαφείς και τους δύο (2) τράκτορες με τα επικαθήμενα του Δήμου». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Γ. Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 έως Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός
Πληροφορίες Ελ. Ταϊγανίδου, τηλ.: 2132027195, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Fax: 2132027198,
Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, ΤΚ15561 Χολαργός

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ» και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ Συμπεριλαμβάνον απρόβλεπτα (15%) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

[€]

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

[€]

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

τεμ.

1

1.971,50

473,16

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

 

 

37.539,92

9.009,58

·       Οδοποιίας Οδών

τεμ.

1

·       Οδοποιίας Κόμβων

τεμ.

2

·       Σήμανση - Ασφάλιση

τεμ.

3

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

τεμ.

 

1

 

16.278,73

 

3.906,90

 

ΣΑΥ - ΦΑΥ

τεμ.

1

1.140,96

273,83

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

τεμ.

1

3.003,19

720,77

ΣΥΝΟΛΟ:

59.934,30

14.384,24


Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 27 εβδομάδες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

ΙΙΙ Α. 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Α. 2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
Α.3 Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.
Β.2. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
α) Κ1: το βαθμό κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. Συντελεστής Βαρύτητας (σ1): 0,30
β) Κ2: την πληρότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, (σ2): 0,30
γ) Κ3: την οργάνωση του οικονομικού φορέα, (σ3): 0,10
δ) Κ4: την ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και την εκτίμηση της δαπάνης του έργου (σ4): 0,30

• Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)

• Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού, και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19.3 της οικείας διακήρυξης.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, έτους 2017».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Φάρκωνα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ν. Σοφιανίδη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. Τσαρδακλή) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, 2017».


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτης) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από  Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 έως και  Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017  από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

 

 1.      Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

         Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού.

         Ιστοσελίδα : www.dpapxol.gov.gr

         Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Περικλέους 55 - Τ.Κ. 155 61 Χολαργός.

         Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Αναστάσεως 90 / Τ.Κ. 156 69 Παπάγου.

         Πληροφορίες Ξανθή Αντωνοπούλου, τηλ.: 2132027112, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

         Fax: 2132027198,

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

CPV

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

(€)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

1.

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

16

71351810-4

48.120,00

48.120,00

Α΄ και άνω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

13.391,97

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

1.746,78

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

13.391,97

 

ΦΠΑ (24%)

3.214,07

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16.606,04

 

Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS:GR301), Δήμος Παπάγου – Χολαργού.

 1.       Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Αναστάσεως 90, 156 69 Παπάγου) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

         Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 1.      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α)     φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Α΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β)     οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονομένα είτε ως μέλος ένωσης.

γ)      οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

 1. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

 1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
 2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
 3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)

 1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με ΚΑ 30.7425.0018.
 2. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε Έξι (6) μήνες.

         Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε Εννέα (9 ) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 1.      Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.dpapxol.gov.gr.

         Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού http://www.dpapxol.gov.gr.

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
 2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55 – 155 61 Χολαργός).

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

 1. κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 2. κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 195/14-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΝΙΗΩΞ1-ΙΒΕ).

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ,   14  / 9   / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών (smart city) για την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία του Δήμου, και την υποστήριξη των δράσεων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 έως Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech