Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της  Υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)».

 Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 2/8/2017 έως Παρασκευή 4/8/2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ 

213 2002841/842/859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής:

α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθύς (νωπά και κατεψυγμένα). Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη του κάθε τμήματος,

β) Με τιμές μονάδας (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη. CPV: 15511000-3, 15411110-6, 15811000-6, 15800000-6, 15000000-8, 15331170-9, 15300000-1, 15110000-2, 15220000-6. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 11/9/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 18/9/2017 και ώρα 11.30 π.μ. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 368.500,17€ (τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και δέκα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017122 συνολική Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2017 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.& Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΚΑ ΔΗΜΟΥ 15.6473.0002, 10.6061.0001, 15.6061.0001, 20.6061.0001, 30.6061.0001, 35.6061.0001, 45.6061.0001, ΚΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. 6481.01, 6063.02, ΚΑ Δ.Ο.Π.Α.Π. 10.6061.003) (ΑΑΥ ΔΗΜΟΥ 408,409,410,411,412,413/2017 ΑΑΥ ΔΟΚΜΕΠΑ 95,96/2017 ΑΑΥ ΔΟΠΑΠ 4/2017) και θα προβλεφθεί η διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2018, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: α) Ανάγκες Δήμου: Τρόφιμα 81.858,44€ , Γάλα : 69.976,67€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) Ανάγκες Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.: Τρόφιμα 194.002,70€, Γάλα: 21.397,49€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

γ) Ανάγκες Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. (Γάλα): 1.264,87€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΑΑΥ ΔΗΜΟΥ 408,409,410,411,412,413/2017 ΑΑΥ ΔΟΚΜΕΠΑ 95,96/2017 ΑΑΥ ΔΟΠΑΠ 4/2017 Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2017122 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει: α. το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 έως Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου για το 2017 (μετα των απαραίτητων ανταλλακτικών)».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βαθμολογίας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017139 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, του Δήμου.
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δαπάνη της προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στο ΚΑ 00.6117.0014 του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία έχει ήδη διατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/2017 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 3/8/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 7/8/2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 600,00 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.


Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού προϋπολογισμού 34.015,68€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017114 μελέτη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δαπάνη της προμήθειας υπάρχουν πιστώσεις στους ΚΑ 10.7134.0001 & 60.7134.0001, του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία έχει ήδη διατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 107/2017 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, καθώς και έχει γίνει πρόβλεψη στους αντίστοιχους ΚΑ έτους 2018.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 1/8/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 7/8/2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 548,64 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως τους δύο (2) μήνες.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

 


Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνδεση – συνδρομή με σύστημα (πλατφόρμα λογισμικού) Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ε. Σκλαβενίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:00, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Σκλαβενίτη

2132002842

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη A. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη A. Πετροπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

                                           

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech