Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Πέμπτη 20 έως και Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 8:30 έως 14:30, υπ’ όψιν κ. Kωνστάντιου στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γιώργου Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 19/10/2016 έως και 20/10/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γιώργου Θεοχάρη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 19/10/2016 έως και 20/10/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κας Χριστίνας Αναγνωστοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 18/10/2016 έως και 20/10/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας-υπηρεσίας) έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016,και ώρα 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ 63/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ Μιχάλης Τράκας

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 564/25/12.05.2016 απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, με την οποία έγινε δεκτή από 06/05/2016 η παραίτηση της Διευθύντριας του ΔΟΠΑΠ Εύης Σκανδάλη, που είχε ως αποτέλεσμα την κένωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 περ. 7 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ33Α/27.02.2016), περί τροποποίησης του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες για την θέση που κενώνεται εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης της.
 3. Τον Ο.Ε.Υ. του ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού ( ΦΕΚ 3535/13.12.2012 τεύχος β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 48/2013 απόφαση ΔΣ ΔΟΠΑΠ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 64/2013 απόφαση του ιδίου ανωτέρω οργάνου.
 4. Το ΦΕΚ 2639/6.10.2014 περί τροποποίησης του ΟΕΥ ΔΟΠΑΠ
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016, με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 3584/2007.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 51/2016 όμοια απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, λόγω μη ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού σύμφωνα με το άρθ. 89 παρ. 4β του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 29 του Ν. 4369/2016, και προκηρύσσουμε εκ νέου την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού, η οποία κενώθηκε στις 06/05/2016 λόγω παραίτησης της κατέχουσας αυτήν υπαλλήλου Ευαγγελίας Σκανδάλη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

 Δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης έχουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος και ανήκουν σε κλάδο που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ότι μπορούν να προΐστανται, ειδικότερα δε και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθ. 87, 88 και 89 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν με το άρθ. 29 του Ν. 4369/2016.

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη κατά νόμο διαγραφή της.
 2. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό, αναρτάται δε στις ιστοσελίδες του Δήμου Παπάγου Χολαργού, του ΑΣΕΠ και του ΔΟΠΑΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις για την θέση που προκηρύσσεται.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Διοικητικού / Γραφείο Προσωπικού / Γραμματεία ΔΟΠΑΠ για να πρωτοκολληθεί, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο Πρόγραμμα Διαύγεια ή στις ιστοσελίδες του ΔΟΠΑΠ, του Δήμου Παπάγου Χολαργού και του ΑΣΕΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

 

Κοινοποίηση μέσω του Γραφείου Προσωπικού:

 1. Κωνσταντίνος Κρασώνης, υπάλληλος ΙΔΑΧ Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 2. Βαρβάρα Κοσμάτου, μόνιμη υπάλληλος Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 3. Στυλιανός Οικονόμου, μόνιμος υπάλληλος Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 4. Παναγιώτης Νικολούδης, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 5. Χρήστος Γιωτόπουλος, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ

 

 

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

1) Την με αριθμ. 11927/Δ4, Απόφαση «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 242/Β/09-02-2004)

2) Την παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

3) την Πράξη Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Παπάγου – Χολαργού με αριθ. πρωτ. 65/29-08-2016 «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.

εισηγείται: την προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

  

 • ΠάλληΜαγδαληνή, Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Παπάγου– Χολαργού
 • Κουλοπούλου Αθηνά, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
 • ΣπαθάρηςΑνδρέας, Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων1ουΔημοτικού Σχολείου Παπάγου

Καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου του σχολείου στις 6 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 .

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως, 189 εργάσιμες ημέρες και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300,00) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

4. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου και λήγει 30-6-2025.

5. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΟΑΕ

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιοδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις. Οι εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο του έτους είναι 189.

8. Να χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο:

αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως και της υπ΄αριθ. ΔΥΙΓ/Γ.Π./οικι.93828/1-8-2006 (Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/β/25-08-2016.

9. Η Σχολική Επιτροπή

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται ομόφωνα:

Εγκρίνεται η προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 • Κουλοπούλου Αθηνά, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
 • ΠάλληΜαγδαληνή, Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Παπάγου– Χολαργού
 • ΣπαθάρηςΑνδρέας, Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων1ουΔημοτικού Σχολείου Παπάγου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),

3. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011 που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90,

7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ Α )

 

Προκηρύσσει

Διαγωνισμό για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστών /καθαριστριών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού, για το διδακτικό έτος 2016-2017, με σύμβαση έργου διάρκειας από 16-9-2016 έως και 30-6-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη 1 Χολαργός, από τη Δευτέρα 5-9 καθημερινά έως και την Παρασκευή 16-9, 10:00-12:00.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και με βάση την προϋπηρεσία σε σχολείο κι απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Α.Μ.Κ.Α. (Φωτοαντίγραφο)

4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας φορολογικού έτους 2015

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης

7. Βεβαίωση ανεργίας ή φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΗΝΕΣ         1   2      3      4     5      6      7     8    9     10    11  12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650  725 800

 

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ           3     4      5     6    7

ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350

 

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΑ    1   2   3

ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΤΕΚΝΩΝ      1     2     3      4      5     ….

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250    ….

 

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  1    2      3      4     5                    

ΜΟΝΑΔΕΣ               100  200 300 400 500

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) φορολογικού έτους 2015

0,00 - 500,00 €                         500 μόρια

500,01 - 1.000,00 €                 440 μόρια

1.000,01 - 5.000,00 €              300 μόρια

5,000,01 - 10.000,00 €            100 μόρια

10.000,01 - 15.000,00 €           50 μόρια

15.000,01 - €                               0 μόρια

 

 

7. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΕΣ        1    2     3 ……….            50 ………. 60

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 80 120 …………… 2.000 ………. 2.40

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Κατάθεση προσφορών (ο φάκελος με ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, για τα είδη της μελέτης με α/α 3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,16 ή και για μέρος των ειδών, από Παρασκευή 2/9/2016 έως και Πέμπτη  8/9/2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) και ώρες 08:00 – 14:30.

 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ (213 2002841/842/859)

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κμ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (334.800,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 81/2016 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου. Η δαπάνη για το διαγωνισμό θα βαρύνει τον ΚΑ 35.7132.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 29/9/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 5.400 €.

Πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55-Χολαργός), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Πληροφορίες για τη μελέτη, δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Αναστάσεως 90-Παπάγου), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2106540211 υπ’ όψιν κ. Βασιλάκη).

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech