Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους κ.λπ. και κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων για όσα ορίζει το άρθρο 7 της μελέτης) από Παρασκευή 27 Μαΐου έως και Τρίτη 31 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).
( Ο φάκελος προσφοράς θα αναγράφει «ΥΠΟΨΗ : Τμήματος Προμηθειών» )

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: ελαιόλαδο & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου , είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά .
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 5/7/2016 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 326.212,56€ (τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 99/2016 συνολική Μελέτη του Δήμου.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες- υποομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 61/2016 συνολική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας-υποομάδας.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει: α. το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κάθε ομάδας-υποομάδας), χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κάθε ομάδας-υποομάδας) προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».


Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) από Δευτέρα 23 Μάϊου έως και Τετάρτη 25 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016

Προϋπολογισμού εργασιών 20.072,88 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

Προϋπολογισμού Δαπάνης 25.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ σελ.
Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 4

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 5

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 5

Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 6

Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 10

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 10

Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 11

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 11

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 12

Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 12

Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 14

Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 14

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 14

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 14

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 15

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 15

Άρθρο17Α Α 16
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 16

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 16

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 17

Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 17

Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 19

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25 Διάφορα 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που έχει έδρα το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Παπάγου-Χολαργού :

Οδός : Περικλέους 55, Χολαργός
Ταχ.Κωδ. :155 61
Τηλ. : 213 2002800
Telefax : 210 6513840
E-mail : ……………………….

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 14/06/2016, ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90.

1.5 -«Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, Πληροφορίες: Κωνστάντιος Κων/νος, τηλ.: 2132027192.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 9/06/2016 . Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 12.593,97 με ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και Τετάρτη 18 Μάιου 2016, ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Tηλ. 213 2027 113
Fax. 213 2027198

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 59.911,10 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 13.779,55 δηλαδή συνολική δαπάνη € 73.690,65 προέρχεται από πόρους του Δήμου, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 51/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η δαπάνη της διενέργειας του διαγωνισμού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 (ΚΑ 10.7335.0001, Κ.Α. 15.7335.0001, Κ.Α. 20.7335.0001, Κ.Α. 30.7335.0001, Κ.Α. 35.7335.0001, Κ.Α. 45.7335.0001) όπου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 26/5/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.30 μ.μ. έως 11.00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 26/5/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 30/5/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, των ειδών που προσφέρονται, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας έως 31/12/2016.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Κατάθεση προσφορών (στο φάκελο να αναγράφεται ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 17 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου

(Δημαρχείο Παπάγου –Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός).


ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

Ο ∆ήµος Παπάγου - Χολαργού ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών του Δήμου σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2016», προϋπολογισμού 19.998,00 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη. Κατάθεση των οικονομικών προσφορών από Τρίτη 17 Μαΐου 2016 έως και την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Παιδείας, τηλ. 213 2002893.

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Παρασκευή 13 Μάϊου έως και Τρίτη 17 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Η/Υ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) από Παρασκευή 13 Μάϊου έως και Τρίτη 17 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech