Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων Δήμου με Ξυλεία».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ν. Χατζάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Έλεγχος ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ελένης Μπάμια) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως 28/11/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) και ώρες 08:00 – 14:30.


ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ
213 2002841/842/859

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΛΕΡ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ειρήνης Πετροπούλου- γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 29/11/2016 έως και 1/12/2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ
213 2002841/842/859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης αυτού) για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια βενζίνης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» του Δήμου, προϋπολογισμού 43.500,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 53.940,00€ (πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 124/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για τη δαπάνη έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και συγκεκριμένα στο ΚΑ 10.6641.0001 ενώ έχει προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο ΚΑ στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στο κτίριο επί της οδού Περικλεούς αριθ. 55. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8/12/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 12/12/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 870,00 €. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου μαρμαρικών εργασιών που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, συνολικής επιφανείας 7,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-12-2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 223/22-11-2016 απόφασή της:


ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν3852/10, του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις των Ν 2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03(άρθρο 4), ΚΥΑ 61818/04 (αρθρο 1), Ν1900/90, και την 292/9-11-2016 ΑΔΣ προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός γραφείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, και ορίζει τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Περικλέους 55
Τους όρους διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Δημ.Εσόδων-Περιουσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου, τηλ. 2132002846-8 .
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη Πέμπτη 22-12-2016
Οι όροι διακήρυξης, με φροντίδα του Δημάρχου, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55,Χολαργός) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr .

Άρθρο 2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το εκμισθούμενο γραφείο βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο έξω από την είσοδο του Δημοτικού Κοιμητηρίου, είναι επιφανείας περίπου 7 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς ως γραφείο συναλλαγής με το κοινό για μαρμαρικές εργασίες από τον μισθωτή κατασκευαστή τάφων, απαγορευομένης της μεταβολής της χρήσης για οποιοδήποτε λόγο.

 

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) χρόνια με δυνατότητα να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια, μετά από έγγραφη συμφωνία των δυο πλευρών (εκμισθωτή και μισθωτή). Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

Άρθρο 4
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Τα ελάχιστο όριο εκκίνησης των προσφορών καθορίζεται στα τετρακόσια ευρώ (400,00€) μηνιαίως. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται σε ετήσια βάση κατά ποσοστό 3% και θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους. Πέραν του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή τέλους χαρτοσήμου 3,6% και κάθε άλλου τέλους, δικαιώματος ή τυχόν μελλοντικώς επιβληθησομένου φόρου που μπορεί να προκύψει. Οι οποιεσδήποτε δαπάνες που αφορούν στην εγκατάσταση ή σε τυχόν μετατροπές του χώρου, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους
2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των μελών του νομικού προσώπου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμειακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
3. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα), κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου και της οικείας επαγγελματικής οργανώσεως, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλματος επί δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την δημοπρασία.
5. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση ή παύσεως πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
7. Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν εκτός από όλα τα ανωτέρω, αντίγραφο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Αν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία, απαιτείται το Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου της κατά τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας.
8. Για την περίπτωση εκπροσώπησης φυσικού προσώπου από τρίτον, απαραίτητο είναι ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαραίτητο σύμφωνα με την παρούσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό και αναλαμβάνει ο ίδιος τις τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την παρούσα.
9. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.
10. Εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για την συμμετοχή στην δημοπρασία, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους ποσού ίσου με το 10% δύο ετησίων μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο τέσσερα(4) της παρούσης, ήτοι εννιακόσια εξήντα ευρώ(960,00€).
11. Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ »
Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη .
12. Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθύς μετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 6
ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ
1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το Δήμο Παπάγου – Χολαργού ή συνδεδεμένα Νομικά Πρόσωπα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
2. Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
3. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει της υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών (δημοτικών κ.λ.π), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.
7. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
8. Όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή που θα διεξάγει την δημοπρασία μπορεί να αποκλείσει από τη διαδικασία οποιονδήποτε συμμετέχοντα, εφ’ όσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα απαραίτητο.

Άρθρο 7
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά του άρθρου (5) της παρούσης θα προσκομισθούν και θα κατατεθούν, την Παρασκευή 09-12-2016 και μέχρι ώρα 13:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και εν συνεχεία θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για έλεγχο.
Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία μπορούν να κατατεθούν ενδεχόμενες ενστάσεις-προσφυγές που αφορούν στους όρους της παρούσης ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασής τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Επίσης σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά ή οι ενδεχόμενες ενστάσεις-προσφυγές δεν κατατεθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποκλείεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και αντίστοιχα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες οι ενστάσεις-προσφυγές.

Άρθρο 8
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται, ενώ δε λήγει εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι παρουσιάσουν πλήρη δικαιολογητικά εμπρόθεσμα όπως ορίζεται ανωτέρω στα άρθρα (6) και (7) της παρούσης.
2. Οι προσφορές που θα γίνουν από τους ενδιαφερόμενους, κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, θα αφορούν το μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο έτος της μισθωτικής σύμβασης. Οι όποιες αναπροσαρμογές θα γίνουν επί του τελικώς κατακυρωθέντος μισθώματος του τελευταίου πλειοδότη.
3. Η εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούμενη κατά τουλάχιστον δέκα ευρώ (10,00€)
4. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη, αυτή δε η υποχρέωση μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους, ο τελευταίος των οποίων είναι υποχρεωμένος για την προσφορά του μέχρι της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως της προϊσταμένης αρχής. Η διενέργεια της δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση της συμβάσεως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή από διοικητική αρχή ή λόγω καθυστερήσεως εγκαταστάσεώς του στα εκμισθούμενα ακίνητα.
6. Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόμενος από τον εγγυητή του, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Σε αυτό θα ορίζεται ότι ο εγγυητής εγγυάται, απεριόριστα και σε ολόκληρο, την προσήκουσα εκπλήρωση τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης ή επέκτασης αυτής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η οικονομική επιτροπή μπορεί να υπαναχωρήσει της συμβάσεως και να κηρύξει τον πλειοδότη έκπτωτο, η δε κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Οι τελευταίοι υποχρεούνται στην καταβολή της επί το έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας από της προηγουμένης. Κατά την επαναληπτική δημοπρασία, το ελάχιστον όριο της προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού, που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, της προηγουμένης δημοπρασίας.

Άρθρο 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης της δημοπρασίας ή ακύρωσης της διαδικασίας εφ’ όσον συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό, ασύμφορο κ.λ.π.
2. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
3. Εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπήρξε συνεννόηση διαγωνιζομένων, προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, ματαίωσης κ.λ.π της διαδικασίας για οποιονδήποτε λόγο, καμία ευθύνη για αποζημίωση δεν υπέχει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού απέναντι σε οποιονδήποτε υποψήφιο μισθωτή, ούτε και στον τυχόν τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης και εφ’ όσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία, όπως κατωτέρω αναλυτικώς περιγράφεται, με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του τελικώς κατακυρωθέντος ετησίου μισθώματος για δύο συμβατικά έτη (ποσό εγγύησης = 10% Χ ετήσιο κατακυρωθέν μίσθωμα Χ δύο ( 2 ) χρόνια), η οποία θα παραμείνει μέχρι το τέλος της μισθωτικής σύμβασης στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, ως εγγύηση για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρούσας. Τυχόν μη αναπροσαρμογή της εγγύησης δίνει το δικαίωμα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού για καταγγελία της μισθωτικής σύμβασης αζημίως για το Δήμο.
Το ποσό της εγγύησης, θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή κατά την λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, μετά την παράδοση του μισθίου με σχετικό πρωτόκολλο και εφ’ όσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας. Άλλως καταπίπτει υπέρ Δήμου Παπάγου – Χολαργού χωρίς άλλη διατύπωση. Σε καμία περίπτωση το ποσό της εγγύησης δεν μπορεί να συμψηφισθεί με μισθώματα ή άλλες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από οποιαδήποτε αιτία.

β. Μίσθωμα
Το μίσθωμα μετά του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στο ταμείο του Δήμου, εντός των (5) πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα, η καταβολή του θα αποδεικνύεται με γραμμάτιο είσπραξης της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, αποκλειομένου ρητά κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή καθόλου καταβολής του μισθώματος και των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην παρούσα, θα έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη λύση της μισθωτικής σύμβασης αζημίως για το Δήμο και παράλληλα ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα μπορεί να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο και την πλήρη αποζημίωσή του για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Με τη σύμβαση, ο μισθωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα για περαιτέρω παραμονή στο μίσθιο, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο (3) της παρούσης.
Ρητά καθορίζεται ότι η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί, δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την επαγγελματική μίσθωση και σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια (στ΄ παράγραφος 1 άρθρο 4 Π.Δ 34/1995).

γ. Κατάσταση μισθίου – τροποποιήσεις – επισκευές κ.λ.π
Ο μισθωτής με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται απολύτως και ότι ο Δήμος δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι του μισθωτή για την κατάσταση στην οποία ο τελευταίος το παραλαμβάνει.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος για οποιαδήποτε εργασία, διασκευή ή επισκευή κάνει στο μίσθιο ακόμη και αναγκαία να λάβει άδεια από την Τ.Υ. του Δήμου.
Κάθε δαπάνη, έστω και αναγκαία, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή που θα γίνει στο μίσθιο, παραμένει σε όφελος αυτού, μετά την λύση της μίσθωσης και κανένα δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως δεν έχει ο μισθωτής .
Επίσης οι επιγραφές (το είδος, η εμφάνιση και οι διαστάσεις) των διαφόρων πινακίδων θα καθοριστούν από την Τ.Υ. και θα είναι ομοιόμορφες με τα υπόλοιπα κτίσματα.
Επιπλέον ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση το μίσθιο και να το παραδώσει μετά την λήξη της μισθωτικής σύμβασης στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά είναι υπεύθυνος αποζημίωσης έναντι του Δήμου.
Ορίζεται με την σύμβαση, ποινική ρήτρα σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου από την λήξη της σύμβασης.

δ. Υπεκμίσθωση, αναμίσθωση, παράταση μίσθωσης
Ο μισθωτής αποδέχεται ρητά ότι η υπεκμίσθωση, η αναμίσθωση ή η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύονται απολύτως. Η τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη της σύμβασης, έστω και αν καταβάλλει το προσήκον μίσθωμα, δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον μισθωτή για παράταση της μίσθωσης και δεν αίρει την υποχρέωση του τελευταίου για καταβολή της ποινικής ρήτρας που περιγράφεται παραπάνω.

ε. Ειδικές διατάξεις
1. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και δεν δύναται να υπαναχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο. Συμμετοχή στην δημοπρασία με επιφύλαξη, αίρεση ή προθεσμία δεν είναι δυνατή.
2. Επίσης σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τέτοια έγκριση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, ενώ όποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από την παρούσα, βαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
3. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν κατά την διάρκεια της δημοπρασίας είναι οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών.
4. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να δέχεται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, προκειμένου να ελέγχεται ως προς την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και της μισθωτικής σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως και να επιδιώξει την αποζημίωσή του για κάθε θετική και αποθετική ζημία που μπορεί να υποστεί εξ’ αιτίας της καταγγελίας αυτής.
5. Ο μισθωτής με την υπογραφή της σύμβασης θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού κοιμητηρίου και τον αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα, ακόμη κι αν αυτός τροποποιηθεί κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου.
6. Όλοι οι όροι της μισθωτικής σύμβασης είναι ουσιώδεις και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της μίσθωσης και κάθε εγγύηση που θα έχει καταβληθεί από τον μισθωτή, θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
7. Ο εκμισθωτής Δήμος έχει το δικαίωμα να λύση μονομερώς και χωρίς ζημία για τον ίδιο, την σύμβαση μισθώσεως και πριν από την λήξη αυτής.
8. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη .

 

Άρθρο 11
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Ο μισθωτής μετά την λήξη της σύμβασης καθοιονδήποτε τρόπο, υποχρεούται μέσα σε 15 μέρες να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο.


Άρθρο 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ συμβαλλομένων σχετική με την εφαρμογή της σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία και θα αποφαίνονται τελεσιδίκως.
Οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας της διακήρυξης ή άλλο ζήτημα προκύψει κατά την διενέργεια της δημοπρασίας θα διευκρινίζεται και θα λύεται αμετάκλητα από την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών ενώπιον της οποίας διενεργείται η δημοπρασία.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια συστήματος κυλιομένων αρχειοθηκών» του Δήμου, προϋπολογισμού 26.700,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 33.108,00€ (τριάντα τριών χιλιάδων εκατό οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 76/2016 μελέτη του.
Για τη δαπάνη έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και συγκεκριμένα στο ΚΑ 10.7133.0004 ενώ έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση στον σχετικό ΚΑ στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στο κτίριο επί της οδού Περικλεούς αριθ. 55. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 29/11/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 5/12/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 534,00 €. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για τρεις (3) μήνες.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτηρίων».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Αικ. Μουρούνα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 έως και Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ξ. Αντωνοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Γ. Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 έως και Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 έως και Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech