Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας – υπηρεσίας) από Πέμπτη 23 Ιουνίου έως και Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:


Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριάντα (30) κοινοχρήστων χώρων προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς στέγαστρα αναμονής επιβατών των αστικών και δημοτικών λεωφορείων στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Παπάγου
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν3852/10, του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 270/81, την 21-7-2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 10,00 π.μ , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ 254/15-6-2016 ΑΔΣ και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 112/21-6-2016 απόφασή της:

Άρθρο 1.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ κ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21-7-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Περικλέους 55 στο Χολαργό.
Τους όρους της δημοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλ. 2132002846-848) καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την Πέμπτη 28-7-2016 ώρα 10.00 π.μ.
Οι όροι διακήρυξης, με φροντίδα του Δημάρχου, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr (προκηρύξεις, διαγωνισμοί)

Άρθρο 2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση :
30 κοινοχρήστων χώρων (ως σύνολο) σε στάσεις αστικών και δημοτικών συγκοινωνιών, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, προκειμένου ο ανάδοχος να τοποθετήσει σε αυτούς, ισάριθμα στέγαστρα με σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να συντηρεί, να επισκευάζει και να ευπρεπίζει, τόσο τα στέγαστρα όσο και τα διαφημιστικά μέσα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία αυτών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις ασφαλείας και άνεσης των αναμενόντων επιβατών.
Οι χώροι αυτοί διανέμονται σε ζώνες, ήτοι 8 στη ζώνη Α, 6 στη ζώνη Β και 16 στη ζώνη Γ, περιγράφονται δε αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το κάθε στέγαστρο θα προσφέρει απόλυτη προστασία στους αναμένοντες επιβάτες και η πλευρά του στεγάστρου προς την κατεύθυνση που κινείται το λεωφορείο πρέπει να είναι ελεύθερη ώστε η ορατότητα του ερχόμενου λεωφορείου να είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. Σε κάθε στέγαστρο επιτρέπεται η τοποθέτηση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, μέχρι δύο διαφημιστικών μέσων, ενός στην κάθετη πλευρά του στεγάστρου, η οποία είναι αντίθετη στην κατεύθυνση κυκλοφορίας, διαστάσεων μέχρι 1,40 μ X 2,00 μ ανά όψη και ενός στην παράλληλη στη ροή κυκλοφορίας πλευρά (πλάτη) του στεγάστρου, διαστάσεων μέχρι 3,0 μ Χ 2,0 μ ανά όψη, τηρουμένου σε αυτήν ανοίγματος πλάτους τουλάχιστον 1μ και καθ’ όλο το ύψος της. Τα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν θα τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές του Ο.Α.Σ.Α. Η προβολή της διαφήμισης στα πλαίσια που θα τοποθετηθούν θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που ασκεί κατ’ επάγγελμα διαφημιστικές εργασίες, το οποίο να πιστοποιείται από το οικείο επιμελητήριο. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το Δήμο Παπάγου Χολαργού ή το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών προ της δημοσίευσης της παρούσης, το οποίο βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος.

Άρθρο 4.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αστυνομική ταυτότητα (προκειμένου περί νομικών προσώπων απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα του νομίμου εκπροσώπου τους).

2. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμειακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει α) τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιρειών, β) τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα) και να ισχύει κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής αρχής, τελευταίου εξαμήνου, από τα οποία να προκύπτουν ότι: Προκειμένου περί φυσικών προσώπων: - Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Προκειμένου περί νομικών προσώπων: - Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - Δεν βρίσκεται σε λύση ή/ και εκκαθάριση - Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση - Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού. Σε περίπτωση που η αρμόδια δικαστική αρχή, δηλώνει αδυναμία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά, μαζί με το πιστοποιητικό όπου δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής αρχής, υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν τελεί σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις, θεωρημένη από δικαστική αρχή , συμβολαιογράφο ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή.

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιρειών, τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των ΙΚΕ και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

7. Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν εκτός από όλα τα ανωτέρω: α) πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική αρχή β) αντίγραφο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει το 2022 και γ) πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών.
Οι Α.Ε. πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισμού του ΔΣ.

8. Για την περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντος φυσικού προσώπου από τρίτον, απαραίτητο είναι ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαραίτητο σύμφωνα με την παρούσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό και αναλαμβάνει ο ίδιος τις τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την παρούσα.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, με την οποία θα δηλώνει ότι:
Α) επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία,
Β) έλαβε πλήρη και σαφή γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
Γ) γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και αναλαμβάνει να τοποθετήσει σε λειτουργική κατάσταση τα νέα μέσα σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου
Δ) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο Παπάγου Χολαργού και το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών προ της δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας.

10. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλματος.

11. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων που έχει εκτελέσει με Δημόσιους ή Δημοτικούς φορείς, αντικειμένου αντίστοιχου με την παρούσα δημοπρασία. Η προσκόμιση των βεβαιώσεων αυτών αποσκοπεί στη διαπίστωση της τεχνογνωσίας και της τεχνικής ικανότητας του συμμετέχοντος, ώστε να ανταπεξέλθει με επάρκεια στις απαιτήσεις της σύμβασης.

12. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% τεσσάρων (4) ετήσιων μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο εννέα (9) της παρούσης, ήτοι δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (2.328,00€) (ετήσιο μίσθωμα πρώτης προσφοράς Χ 10% Χ 4 έτη).
Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ»
Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην αυτής του πλειοδότη.

13. Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθύς μετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 5.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, οπότε και επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής του πλειοδότη, ποσού ίσου με το 10% του τελικώς κατακυρωθέντος ετησίου μισθώματος και για τα τέσσερα (4) συμβατικά έτη (ποσό εγγύησης = 10% Χ ετήσιο κατακυρωθέν μίσθωμα Χ 4 χρόνια), η οποία θα παραμείνει μέχρι το τέλος της μισθωτικής σύμβασης στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, ως εγγύηση για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται είτε με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανανεώνεται κάθε φορά, από τον πλειοδότη, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, μετά τη λήξη κάθε μισθωτικού έτους, έτσι ώστε η εγγύηση να ισούται πάντα με το 10% των ετησίων μισθωμάτων και για τα τέσσερα (4) συμβατικά έτη
Η ανανέωση της παραπάνω εγγύησης καλής εκτέλεσης θα γίνεται είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη της, με προσκόμιση νέας ή τροποποιημένης κάθε φορά εγγύησης ή με κατάθεση μετρητών στο Ταμείο του Δήμου.
Τυχόν μη αναπροσαρμογή της εγγύησης δίνει το δικαίωμα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού για καταγγελία της μισθωτικής σύμβασης αζημίως για το Δήμο και κηρύσσεται έκπτωτος ο μισθωτής με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 21 του παρόντος
Το ποσό της εγγύησης, θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή κατά την λήξη της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, μετά την παράδοση των μισθωμένων κοινόχρηστων χώρων με σχετικό πρωτόκολλο και εφ’ όσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας. Άλλως καταπίπτει υπέρ Δήμου Παπάγου – Χολαργού χωρίς άλλη διατύπωση. Σε καμία περίπτωση το ποσό της εγγύησης δεν μπορεί να συμψηφισθεί με μισθώματα ή άλλες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 6.
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
• Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ.
• Οι ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.
• Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρείας ή κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή και εκπροσώπηση εταιρίας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρίας.

Άρθρο 7.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται, ενώ δε λήγει εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι παρουσιάσουν πλήρη δικαιολογητικά.
2. Οι προσφορές που θα γίνουν από τους ενδιαφερόμενους, κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, θα αφορούν το ετήσιο μίσθωμα για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων, για το πρώτο έτος της μισθωτικής σύμβασης. Οι όποιες αναπροσαρμογές, θα γίνουν επί του τελικώς κατακυρωθέντος μισθώματος του τελευταίου πλειοδότη.
3. Κάθε προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5.820,00 ευρώ {το συνολικό ποσό προκύπτει, καθώς έχει υπολογιστεί έκαστος των κοινόχρηστων χώρων της Α’ ζώνης στα 250,00€, (8 Χ 250€ = 2,000€), έκαστος των κοινόχρηστων χώρων της Β’ ζώνης στα 210€ (6 Χ 210€ = 1.260€) και έκαστος των κοινόχρηστων χώρων της Γ’ ζώνης στα 160€ (16 Χ 160€ = 2560€)} και είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη, αυτή δε η υποχρέωση μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους, ο τελευταίος των οποίων είναι υποχρεωμένος για την προσφορά του μέχρι της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως της προϊσταμένης αρχής. Η διενέργεια της δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση της συμβάσεως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή από διοικητική αρχή ή λόγω καθυστερήσεως εγκαταστάσεώς του στους παραχωρούμενους κατά χρήση κοινοχρήστους χώρους που θα οφείλεται σε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.
5. Προσφορές, που αφορούν μόνο σε μέρος, τμήμα ή ποσοστό των παραχωρουμένων για χρήση κοινοχρήστων χώρων, δε θα γίνονται δεκτές.
6. Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόμενος από τον εγγυητή του, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Σε αυτό θα ορίζεται ότι ο εγγυητής εγγυάται, απεριόριστα και σε ολόκληρο, την προσήκουσα εκπλήρωση τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης ή επέκτασης αυτής. Έπειτα από την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα (άρθρο 3 παρ. 2Α (η) Π.Δ. 270/81). Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος αποκτά το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από τη σύμβαση, ενώ ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. Οι κατατεθείσες εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Οι τελευταίοι υποχρεούνται στην καταβολή της επί το έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας από της προηγουμένης. Κατά την επαναληπτική δημοπρασία, το ελάχιστον όριο της προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού, που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, της προηγουμένης δημοπρασίας.

Άρθρο 8.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

1. Η διάρκεια της εκμίσθωσης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων ορίζεται τετραετής (4 έτη) με δυνατότητα να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια, μετά από έγγραφη συμφωνία των δυο πλευρών (εκμισθωτή και μισθωτή) και θα αρχίζει ένα μήνα μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ή αντικατάσταση των προβλεπομένων στο άρθρο 1 στεγάστρων. Από την ημέρα δε αυτή αρχίζουν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του πλειοδότη. Ορίζεται επίσης, ότι τα τυχόν χρονικά διαστήματα αναστολής ισχύος της σύμβασης κατά την διάρκεια των προεκλογικών περιόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 9 του Ν. 3023/2002 θα αναστέλλουν την ροή του συμβατικού χρόνου και θα προστίθενται στον συμβατικό χρόνο διάρκειας και θα επιμηκύνουν την διάρκεια ισχύος της σύμβασης πέραν της 4ετίας από την έναρξή της.
2. Σε περίπτωση που κατά το μισθωτικό έτος παρεμβάλλονται εκλογικές αναμετρήσεις, η καταβολή των μισθωμάτων μετατίθενται κατά ίσο χρονικό διάστημα.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά από απόφαση του Δήμου ή άλλης Αρχής και χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, κάποιος παραχωρούμενος χώρος αφαιρεθεί, τότε επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικά μισθώματα η αναλογία καταβληθέντος κατά περίπτωση μισθώματος μόνο για την θέση αυτή, χωρίς να έχει ο μισθωτής οποιανδήποτε άλλη απαίτηση, ενώ παράλληλα καταβάλλει το ποσόν του μισθώματος που αντιστοιχεί σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις.

Άρθρο 9.
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 5.820,00 ευρώ ετησίως.
Το συνολικό αυτό ποσό προκύπτει, ως εξής
• 250,00 € ετησίως ανά κοινόχρηστο χώρο Ζώνης Α, (8 κοινόχρηστοι χώροι)
• 210,00 € ετησίως ανά κοινόχρηστο χώρο Ζώνης Β, (6 κοινόχρηστοι χώροι)
• 160,00 € ετησίως ανά κοινόχρηστο χώρο Ζώνης Γ , (16 κοινόχρηστοι χώροι)
Δε γίνεται αποδεκτή προσφορά για ένα από τα αντικείμενα ή για κάθε κατηγορία κοινοχρήστων χώρων ανά ζώνη, αντιθέτως η προτεινόμενη προσφορά θα αφορά αποκλειστικά στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και στις τρεις ζώνες σε ετήσια βάση. Το μίσθωμα αυτό καταβάλλεται μόνο για τους κοινόχρηστους χώρους εκείνους των Ζωνών Α, Β, Γ, στους οποίους θα τοποθετηθούν στέγαστρα με διαφημιστικά μέσα και ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών ανά στέγαστρο.
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία θα αυξάνεται σε ετήσια βάση και σε ποσοστό 2%. Η συμπλήρωση έτους για την αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται την αντίστοιχη μέρα του επόμενου έτους με αυτή της έναρξης ισχύος της σύμβασης.
Η συνολική ετήσια προσφορά θα διαιρείται ισόποσα σε δώδεκα δόσεις και θα καταβάλλεται μέσα στις πέντε ημέρες εκάστου μηνός (μηνιαία μισθώματα), ο τελευταίος δε πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο το τέλος διαφήμισης όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Για όλους τους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, με την υπογραφή της σύμβασης, θα εκδοθούν, με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου, οι προβλεπόμενες κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 & 3 του Ν. 2946/01 άδειες ηλεκτροδότησης των στεγάστρων μετά των μέσων αυτών που πρόκειται να τοποθετηθούν.
2. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση των στεγάστρων ή την επανατοποθέτησή τους σε άλλο χώρο, χωρίς καμία επιβάρυνση του, άλλως θα απομακρύνει ο ίδιος τα στέγαστρα με δαπάνη του αντισυμβαλλόμενου. Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά γίνεται χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου.
3. Αν καθορισθούν από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα (ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ, Δήμο, ΤΑΧΙ, Αττικό Μετρό κ.ά.) νέες θέσεις στάσεων λεωφορείων αστικής, υπεραστικής, δημοτικής συγκοινωνίας ή ΤΑΧΙ σε οποιαδήποτε θέση του Δήμου, ο τελευταίος πλειοδότης – Ανάδοχος, που δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, υποχρεούται να εγκαταστήσει σε όλες τις νέες στάσεις για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, με δική του φροντίδα και δαπάνες, στέγαστρα ίδιας με τα ανωτέρω κατασκευής και αισθητικής εμφάνισης και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΑ.
4. Σε περίπτωση μεταφοράς ή κατάργησης στάσεων αναμονής επιβατών από τις αρμόδιες αρχές, ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών να μεταφέρει τα στέγαστρα σε νέα θέση που θα του υποδειχθεί από το Δήμο. Η μεταφορά αφορά και τα στέγαστρα χωρίς διαφημιστικά μέσα , την συντήρησή των οποίων αναλαμβάνει επίσης ο πλειοδότης για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
5. Σε μη έγκαιρη και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια μεταφορά στεγάστρων, θα επιβάλετε ποινική ρήτρα 10,00€ ημερησίως στον τελευταίο πλειοδότη.
6. Τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή αλλαγές στη σύμβαση μπορούν να πραγματοποιηθούν κοινή συναινέσει, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11.
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα των στεγάστρων, θα εγκατασταθούν στους μίσθιους χώρους αποκλειστικά με φροντίδα, προσωπικό, δαπάνες και ευθύνη του μισθωτή και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα εντός ενός (1) μηνός το αργότερο, από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαριότητας και συντήρησης όλων των τοποθετουμένων στεγάστρων και των διαφημιστικών μέσων.
3. Η μη συντήρηση ή η ελλιπής καθαριότητα των ανωτέρω, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης από το Δήμο.
4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να απομακρύνει, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του, τα κατεστραμμένα διαφημιστικά μέσα και να αποκαθιστά, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του, όλες τις ζημιές επί των Στεγάστρων και των λοιπών διαφημιστικών μέσων, ώστε να διατηρείται η καλαίσθητη εμφάνιση τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα των τεσσάρων ή είκοσι ημερών, αντίστοιχα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 20,00€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
5. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκληθεί στα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα από καιρικές συνθήκες, τρίτα πρόσωπα η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας των στεγάστρων ή/και των διαφημιστικών μέσων ο πλειοδότης υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με άλλα της ιδίας ποιότητας και προδιαγραφών βαρυνόμενος αποκλειστικά με κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί γι΄ αυτό και χωρίς να απαλλάσσεται από την καταβολή μισθώματος για το χρονικό διάστημα που δεν έκανε χρήση.
6. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επικάλυψη των διαφημιστικών μέσων από τρίτους με βαφή, αφίσες κ.λ.π. ούτε και υποχρεούται να απομακρύνει αυτά. Ο πλειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη προστασίας των διαφημιστικών μέσων και των κοινόχρηστων χώρων επί των οποίων είναι τοποθετημένα. Υποχρεούμενος να προστατεύει τους παραχωρούμενους κατά χρήση κοινόχρηστους χώρους από κάθε καταπάτηση ή αυθαίρετη επέμβαση τρίτων. Υποχρεούται όπως γνωστοποιεί στο Δήμο αμελλητί κάθε καταπάτηση ή αυθαίρετη επέμβαση τρίτων, διεκδίκηση ή παρενόχληση από τρίτους σε σχέση με την κυριότητα, την νομή, την χρήση και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των παραχωρούμενων κατά χρήση χώρων.
7. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν φροντίζει για την συντήρηση και την διατήρηση όλων των στεγάστρων και των διαφημιστικών μέσων καθαρών, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει αυτός, επιβάλλοντας την δαπάνη των εργασιών εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη .
8. Τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα πρέπει να φέρουν την επωνυμία του πλειοδότη ή της εμπορικής εταιρείας εκμετάλλευσης.
9. Ο τελευταίος πλειοδότης και μόνο έχει την ποινική και αστική ευθύνη που θα προκύψει από ατυχήματα στο χώρο που θα του παραχωρηθεί. Επίσης για όσες ζημίες προκληθούν σε βάρος τρίτων από τις κατασκευές.

 

Άρθρο 12 .
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Απαγορεύεται η αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση των παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων από τον ανάδοχο σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η διάθεση των διαφημιστικών μέσων σε διαφημιζόμενους πελάτες και διαφημιστικές εταιρείες δεν νοείται υπεκμίσθωση.
Η παράταση της μίσθωσης είναι δυνατή με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσης.

Άρθρο 13.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Για κάθε μελλοντική μεταβολή του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού καθεστώτος που διέπει την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εκτός από την επιστροφή των προκαταβληθέντων μισθωμάτων .

Άρθρο 14.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης θα προσκομισθούν και θα κατατεθούν, την 15-7-2016 και μέχρι ώρα 13:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.
Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία μπορούν να κατατεθούν ενδεχόμενες ενστάσεις-προσφυγές που αφορούν στους όρους της παρούσης ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασής τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Επίσης σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά ή οι ενδεχόμενες ενστάσεις-προσφυγές δεν κατατεθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποκλείεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και αντίστοιχα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες οι ενστάσεις-προσφυγές.

Άρθρο 15 .
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για αποζημίωση του τελευταίου πλειοδότη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών.
Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που θα επιτευχθεί δεν είναι ικανοποιητικό για το Δήμο, να μην το εγκρίνει, οπότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81.

Άρθρο 16.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόμενος από τον εγγυητή του, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης Στο συμφωνητικό ρητά θα ορίζεται ότι ο εγγυητής εγγυάται, απεριόριστα και σε ολόκληρο, την προσήκουσα εκπλήρωση τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης ή επέκτασης αυτής.

Άρθρο 17.
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο Δήμος για όλη την διάρκεια της σύμβασης θα χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες για την εγκατάσταση και χρήση των διαφημιστικών μέσων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την άδεια άλλων αρχών όπου αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος θα χορηγήσει στον ανάδοχο άδεια εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης των στεγάστρων με διαφημιστικά μέσα.

Άρθρο 18.
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο ανάδοχος μετά την λήξη ή λύση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης, υποχρεούται μέσα σε 15 μέρες να απομακρύνει τα διαφημιστικά μέσα και να παραδώσει το σύνολο των εκμισθωμένων κοιν/στων χώρων με τα στέγαστρα(τα οποία θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του Δήμου) ελεύθερα από τα διαφημιστικά μέσα .

Άρθρο 19.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ.

Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα δύο εβδομάδες το χρόνο να κάνει χρήση μέρους των διαφημιστικών μέσων για την προβολή δικών του μηνυμάτων χωρίς να καταβάλει στον πλειοδότη αποζημίωση για την χρήση αυτών, αφού ειδοποιήσει προ διμήνου εγγράφως τον ανάδοχο για την πρόθεση του αυτή, ο δε ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρεώσεως για την πληρωμή μισθωμάτων ή τελών διαφήμισης το χρονικό αυτό διάστημα.

Άρθρο 20.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τον ανάδοχο βαρύνει η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο ηλεκτροφωτισμός των διαφημιστικών μέσων θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του πλειοδότη
Μετά την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ, θα πρέπει να προσκομίσει τον αριθμό σύνδεσης και κατάσταση των διαφημιστικών μέσων που έχουν συνδεθεί σε αυτό.

Άρθρο 21.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι παραβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 8 επιφέρουν την έκπτωση του ανάδοχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με συνέπειες :
• Την λύση της σύμβασης
• Την κατάπτωση, υπέρ του Δήμου, της εγγύησης καλής εκτέλεσης

Άρθρο 22.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ συμβαλλομένων σχετική με την εφαρμογή της σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία και θα αποφαίνονται τελεσιδίκως.
Οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας της διακήρυξης ή άλλο ζήτημα προκύψει κατά την διενέργεια της δημοπρασίας θα διευκρινίζεται και θα λύεται αμετάκλητα από την Οικονομική Επιτροπή ενώπιον της οποίας διενεργείται η δημοπρασία.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Α/Α
ΖΩΝΗ Α
1 9Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 35 & ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
2 8Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
3 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ : ΚΥΠΡΟΥ (ΠΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ)
4 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ : ΚΥΠΡΟΥ (ΠΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ)
5 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ : ΚΥΠΡΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)/
6 8Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΕΘ. ΑΜΥΝΗΣ 31 & ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
7 10Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ & ΧΕΙΜΑΡΑΣ
8 ΤΕΡΜΑ : ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΖΩΝΗ Β
1 ΠΙΝΔΟΥ : ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ &ΠΙΝΔΟΥ
2 7Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 135 (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) & ΚΙΤΙΟΥ
3 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ : ΠΙΝΔΟΥ 95 (ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)
4 ΠΙΝΔΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΠΙΝΔΟΥ & ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ (ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
5 14Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 41 ΕΝΑΝΤΙ
6 10Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 55

ΖΩΝΗ Γ
1 ΑΦΕΤΗΡΙΑ 409-413 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
2 19Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΚΑΡΝΑΒΙΑ 8
3 18Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΚΑΡΝΑΒΙΑ-ΠΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 17Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΛΑΣΚΟΥ 1 & ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ
5 15Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΜΠΛΕΣΣΑ & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
6 ΒΟΥΤΣΙΝΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 33 & ΒΟΥΤΣΙΝΑ
7 18Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΛΑΣΚΟΥ 60
8 19Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΚΑΡΝΑΒΙΑ 15 & ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ
9 3Η ΠΑΠΑΓΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 ΕΝΑΝΤΙ
10 5Η ΠΑΠΑΓΟΥ : ΚΟΡΥΤΣΑΣ 37-39 ΕΝΑΝΤΙ (ΑΛΣΟΣ)
11 6Η ΠΑΠΑΓΟΥ : ΚΟΡΥΤΣΑΣ 59-61 ΕΝΑΝΤΙ (ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ)
12 11Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 76 & ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
13 13Η ΠΑΠΑΓΟΥ : ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2 ΕΝΑΝΤΙ (ΚΕΠ ΠΑΠΑΓΟΥ)
14 15Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΜΠΛΕΣΣΑ 73 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
15 16Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) : ΜΠΛΕΣΣΑ 47
16 11Η ΠΑΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ) : ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 17

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) από Τρίτη 21 Ιουνίου έως και Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ»


Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 79.617,47 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 100.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β και 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12 / 7 / 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
Α.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 43.727,53 € (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 35.889,94 € (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Γ.Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα «Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων» και τηρούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών του Ν.3852/2010(Α’87)(«Καλλικράτης») για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 105 & 106 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 146 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).
Δ.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Ε.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, του Ν.4070/2012 του Ν.4281/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.).

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1613,00€.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Φωτοτυπείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, Χολαργός, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) και έναντι της αξίας των χορηγούμενων φωτοαντιγράφων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15/6/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την Δευτέρα 18/7/2016 και ώρα 15:00.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 347.383,00 € (τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ΕΥΡΩ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36/2016 συνολική Μελέτη του Δήμου.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 36/2016 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει: α. το δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, β. άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Εσωτερική Διανομή:

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 32.300,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% € 7.752,00, δηλαδή συνολική δαπάνη € 40.052,00 προέρχεται από πόρους του Δήμου, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 57/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και η δαπάνη για τη προμήθεια θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 45.7135.0001 όπου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 16/6/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στο κτίριο επί της οδού Περικλεούς αριθ. 55. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 16/6/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 21/6/2016 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, των ειδών που προσφέρονται, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (DEDICATED SERVER)».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας – υπηρεσίας) από Πέμπτη 2 Ιουνίου έως και Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ.217 ΔΚΠ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» προυπ. 15.758,88€ με ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση των οικονομικών προσφορών (απαιτείται πτυχίο μελετητή Α ή Β΄ τάξης στα τοπογραφικά κατηγ. 16) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, μέχρι τις 09:00 την 30η/05/2016, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Τηλ. 213 2027 112
Fax 213 2027 198

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους κ.λπ. και κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων για όσα ορίζει το άρθρο 7 της μελέτης) από Παρασκευή 27 Μαΐου έως και Τρίτη 31 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).
( Ο φάκελος προσφοράς θα αναγράφει «ΥΠΟΨΗ : Τμήματος Προμηθειών» )

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: ελαιόλαδο & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου , είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά .
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 5/7/2016 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 326.212,56€ (τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 99/2016 συνολική Μελέτη του Δήμου.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες- υποομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 61/2016 συνολική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας-υποομάδας.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει: α. το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κάθε ομάδας-υποομάδας), χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κάθε ομάδας-υποομάδας) προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech