Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κμ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (334.800,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 81/2016 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου. Η δαπάνη για το διαγωνισμό θα βαρύνει τον ΚΑ 35.7132.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 29/9/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 5.400 €.

Πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55-Χολαργός), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Πληροφορίες για τη μελέτη, δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Αναστάσεως 90-Παπάγου), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2106540211 υπ’ όψιν κ. Βασιλάκη).

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος»

 Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 615.464,06 και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 774.200,00 με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3669/08.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 27/09/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90, στου Παπάγου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 

  • Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν:

 • στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,

 

 •  στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,

 

 •  στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,

 

 •  στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και

 

 •  στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

 

 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

  • Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 

 • Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 

 

 •  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 

 

 • Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 12.487.10 €.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δέκα οχτώ (18) μήνες.

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

Χολαργός, 25-8-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2016-2017,  για τις παρακάτω σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της:

 

 

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ –

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

2

2ο - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

3

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

4

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

5

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

6

2ο – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

2

7

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

8

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

9

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

10

2ο – 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

11

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

12

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

13

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.

1

 

              

 Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

 Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2017.

 Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 29/08/2016 έως και τις 31/08/2016 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:30 μέχρι και τις 14:00 στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Περικλέους 55 Χολαργός, -1 όροφος, τηλ:2132002880.

 Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

 

 1.  Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
 2.  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3.  ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 4.  Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 5.  Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015.
 6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου .

 

  

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ-ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ»

Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 56.451,61 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με ανα-θεώρηση και Φ.Π.Α) 70.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α και 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
Η δημοπρασία θα γίνει την 20 /09 / 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 56.425,50€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογ-ράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική από-φαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπ-τών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισ-μένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμε-νο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρη-σης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.4070/.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.130,00 €.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρ-θρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι Δέκα έξι (16) ημερολογιακούς μήνες.
Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Τεχνική Υπηρεσία) στο Δημαρχείο, (τηλ. 213-2027112) οδός Αναστάσεως 90 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από :
Το Φωτοτυπείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, Χολαργός, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγού-μενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) και έ-ναντι της αξίας των χορηγούμενων φωτοαντιγράφων, καθώς και την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr.

ΠΑΠΑΓΟΥ, 24 / 8 / 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 36.103,97 πλέον Φ.Π.Α. 24% € 8.664,95, δηλαδή συνολική δαπάνη € 44.768,92 προέρχεται από πόρους του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. και Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 101/2016 συνολική μελέτη του Δήμου.
Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και η δαπάνη για τη προμήθεια θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. και Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2016 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. α) Δήμου Κ.Α: 15.6473.0002, 10.6634.0001) β) Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑ:(15.6634.002) και γ) Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α. Κ.Α:(15.6634.0001 και 15.6061.0001) καθώς και θα προβλεφθούν πιστώσεις σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 17/8/2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στο κτίριο επί της οδού Περικλεούς αριθ. 55. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 17/8/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 22/8/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016

Προϋπολογισμού € 247.998,76 με ΦΠΑ 24%.

Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, την Τρίτη 13/9/2016 ώρα 10.00 π.μ. στην επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη.

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία- υπηρεσία με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Κατάθεση προσφορών (ο φάκελος με ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 103/2016 συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 2/8/2016 έως και Παρασκευή 5/8/2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) και ώρες 08:00 – 14:30.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία/υπηρεσία με τίτλο:  «καθαρισμός δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού στη συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως την Τρίτη 2 Αυγούστου και ώρα 15.00 στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55-Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, υποστήριξης και προμήθειας εξοπλισμού για την εφαρμογή του προγράμματος της Κάρτας του Δημότη». Κατάθεση προσφορών (ο φάκελος με ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 27 Ιουλίου έως και 29 Ιουλίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Κατάθεση προσφορών (ο φάκελος με ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech