Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 28345/7-12-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών πουσυντάσσονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τo Συνοπτικό Διαγωνισμό της…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 2090/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οριζόμενων προς τούτο των Εξωτερικών Δικηγόρων
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποδοχή Δωρεών. Αριθμός Απόφασης: 243 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Αποδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφο η΄ του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), των ακόλουθων Δωρεών :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ορισμός Υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την Πληρωμή Κάρτας Απεριόριστων Διαδρομών για Κλητήρα του Δήμου. Αριθμός Απόφασης: 242 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Ορίζει υπόλογο…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή του υπαλλήλου κ. Γεωργίου Βασιλάκη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1323/2018 χρηματικού εντάλματος ποσού
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη - Την Εισήγηση της Προέδρου. - Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων αναψυχής για Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου – Χολαργού», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη - Την Εισήγηση της Προέδρου. - Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 26743/23-11-2018 Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2018-2020, σχετικά…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός