Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την εκτέλεση της Προμήθειας «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2019, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Τον Ορισμό Υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 340,00€ (για δύο κάρτες) στο όνομα της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2018, ως ακολούθως :
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ορισμός Υπολόγου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του 5ου διμήνου του 2018. Αριθμός Απόφασης: 224 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την Έγκριση της έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός