Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη - Την Εισήγηση της Προέδρου. - Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του από 6-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», Προϋπολογισμού 198.000,00 € πλέον…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη - Την Εισήγηση της Προέδρου. - Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του από 21-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2018».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  ΤηνεισήγησητηςΠροέδρου  Τηντήρησητηςνόμιμηςδιαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙομόφωνα α ΤηνΕκτέλεσητηςΠρομήθειαςμετίτλο«Προμήθειακαιτοποθέτησηαστικούεξοπλισμού με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. β Τηδιενέργειασυνοπτικούδιαγωνισμούγιατηνπρομήθειαμετίτλο«Προμήθειακαιτοποθέτησηαστικούεξοπλισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2018, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Τη με αριθ. πρωτ. 24003/2-11-2018 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου  Την υπ’ αριθ. 1892 Απόφαση Δημάρχου ( αριθ. πρωτ. 24245/5-11-2018)  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικού…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων,  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 24213/5-11-2018 και 24940/9-11-2018 Πρακτικών Νο…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός