Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 157 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΙΕΩΞ1-8Γ5). Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την 3/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. (από 10.00 έως 10.30 π.μ. η κατάθεση των δικαιολογητικών ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55, στο Χολαργό. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ, ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες (φορτηγά μέχρι 3,5 τόννους, 110,00 ανά τεμάχιο, ΙΧ αυτοκίνητα 90,00 ευρώ ανά τεμάχιο). Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 500 ευρώ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55, στο Χολαργό ,τηλ. 2132002873-874-875 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:
 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Χολαργού, συνολικής επιφανείας  191,73 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 132/6-10-2014 απόφασή της.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού διακηρύσσει ότι:
 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί  της Λ.Κηφισίας αρ.10-12,στο  δεύτερο (Β΄) όροφο  του κτηρίου ένα(Ι) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, συνολικής επιφανείας 52 τ.μ.,

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26/9/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 124/15-9-2014 απόφασή της.

συνημμένο αρχείο με τους όρους διακήρυξης. 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με συμπλήρωση εντύπου οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Τα υπό προμήθεια είδη, (μελάνια, toner κ.λπ.) θα πρέπει να είναι A) αυθεντικά και καινουργή ή Β) συμβατά και καινουργή.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών € 73.798,77, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014 καθώς και σχετικό ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/9/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.30 π.μ. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 12/9/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί την 19/9/2014 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Συνημμένα αρχεία:

 • Μελέτη
 • Περίληψη διακήρυξης
 • Διακήρυξη
 • Έντυπο προσφοράς

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (48.708,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/9/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.30 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/9/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 18/9/2014, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Συνημμένα αρχεία:

 • Μελέτη
 • Περίληψη Διακήρυξης
 • Διακήρυξη

Σύμφωνα με την 111/ 24-7-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (συνημμένο αρχείο) ο διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y κλπ» που θα διενεργηθεί την 25/7/2014 ματαιώνεται».

συνημμένα αρχεία:

 • περίληψη διακήρυξης
 • διακήρυξη
 • μελέτη
 • έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:
30 Ιουνίου 2014

Συνημμένα αρχεία:

 • ανακοίνωση
 • παράρτημα
 • αίτηση

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει την παραχώρηση, σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή πολύτεκνους ή σε άτομα της  παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, πέντε (5) θέσεων περιπτέρων πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του  Δήμου (πληροφορίες κα Βαζαίου τηλ. 2132027118, Αναστάσεως 90 Παπάγου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, ισόγειο) μέχρι και την 27η Ιουνίου 2014.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής προκηρύσσει την παραχώρηση, τεσσάρων (4) θέσεων περιπτέρων πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του  Δήμου (πληροφορίες κα Βαζαίου τηλ. 2132027118, Αναστάσεως 90 Παπάγου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, ισόγειο) μέχρι και την 26η Ιουνίου 2014.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech