Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €113.767,48 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €139.999,99 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α, Ν.3669/2008),ήτοι:

Α) ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του προϋπολογισμού μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4α και 5 του Ν. 3669/2008.

Β) Με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους 18% απολογιστικών εργασιών του άρθρου 4ε & 9 του Ν. 3669/2008, με το ενιαίο σύστημα δημοπράτησης (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 14η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 2.276,43. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική Υπηρεσία) , (τηλ. 213 2027122) οδός Αναστάσεως 90, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το βιβλιοπωλείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) ,έναντι της αξίας των χορηγουμένων φωτοαντιγράφων.

ΠΑΠΑΓΟΥ,11/3/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής
Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.390,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 5.609,70€, δηλαδή συνολική δαπάνη είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 29.999,70€, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 και συγκεκριμένα το ΚΑ 10.7134.0001 καθώς και σχετικό ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.
.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 5/12/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 5/12/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 10/12/2014 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .
Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου μαρμαρικών εργασιών (Νο 2) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, συνολικής επιφανείας 7,00 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 192/20-11-2014  απόφασή της:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-12-2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 11,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  που βρίσκεται στον  1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Περικλέους 55.
Τους όρους διακήρυξης  καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Δημ.Εσόδων-Περιουσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου, τηλ. 2132002846-8.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη  Παρασκευή 19-12-2014.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο αρχείο με τους όρους διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:


 Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου μαρμαρικών εργασιών (Νο 1) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, συνολικής επιφανείας  7,00 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 191/20-11-2014  απόφασή της:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-12-2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 10,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  που βρίσκεται στον  1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Περικλέους 55
Τους όρους διακήρυξης  καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Δημ.Εσόδων-Περιουσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου, τηλ. 2132002846-8 .
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη  Παρασκευή 19-12-2014.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο αρχείο με τους όρους διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται η
θεσμοθέτηση στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».
Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,
προβλέπονται στα άρθρα 77, 14 και 93 του Ν. 3852/2010 καθώς και στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που θα στελεχώσει το Γραφείο του θεσμού αυτού, θα γίνει απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού ενημερωθεί από τις παραπάνω διατάξεις, να υποβάλει απ’ ευθείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διά μέσω του Προεδρείου, κατά την έναρξη της
διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, έως την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.


Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2132002852, 2132002827, 2132002869, 2132002871 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των € 59.999,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 13.797,70 δηλαδή συνολική δαπάνη εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών € 73.687,70, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 και συγκεκριμένα το ΚΑ 20.7335.0001 καθώς και σχετικό ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 21/11/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 21/11/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/11/2014 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015

1.Ο ΔΟΠΑΠ κατόπιν της υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασης ΔΣ, δημοσιοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης εργασίας ως ακολούθως:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ, μέχρι του ποσού των 10.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
2.Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών η 12/11/2014 και πέρας η 17/11/2014.
3.Η παρούσα απευθύνεται σε κατ’ εξοχήν ειδικευμένες και ικανές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και έχουν την ικανότητα και εμπειρία  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αναγνωρισμένα στον κλάδο, που λειτουργούν νόμιμα και μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτελέσεως.
4. Οι προσφορές κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-14:00) στην Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ, επί της οδού Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, Παπάγου, (τηλ : 210 6543879 – fax : 210 6561.042).

O Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου ΔΟΠΑΠ
Μ. Τράκας

Αναλυτική η πρόσκληση ενδιαφέροντος στο συνημμένο αρχείο.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : 
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»
προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 150.310,12 € και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 188.000,00 €, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών για τις τιμολογημένες εργασίες του προϋπολογισμού μελέτης και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφω-να με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν. 3669/2008.
Η δημοπρασία θα γίνει την 25/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα (Δημαρχείο Δήμου Παπάγου–Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος,) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Διακηρύττει ότι:


Διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 157 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΙΕΩΞ1-8Γ5). Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 7/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. (από 11.00 έως 11.30 π.μ.) η κατάθεση των δικαιολογητικών ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55, στο Χολαργό. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ, ως o μέσος όρος των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες (φορτηγά μέχρι 3,5 τόννους, 110,00 ανά τεμάχιο, ΙΧ αυτοκίνητα 90,00 ευρώ ανά τεμάχιο). Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 500 ευρώ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55, στο Χολαργό ,τηλ. 2132002873-874-875 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου προϋπολογισμού προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία - υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (59.990,00€) μαζί με τις επιβαρύνσεις, σύμφωνα με την με αριθ. 76/2014 Μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.30 π.μ.
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 7/11/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.199,80 € και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Συνημμένα :

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Μελέτη
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech