Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Τρίτη 15 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) € 80.595,62 και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) € 100.000,00, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3669/08. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 1.626,02

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης, και να προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 7/12/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δήμος πρόκειται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων έτους 2015» Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κλπ) από Τρίτη 15/12/2015 έως και Παρασκευή 18/12/2015, από τις 8:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ελ. Τσαούση

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Παρασκευή 11/12/2015 έως και Τρίτη 15/12/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Παπάγου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ε. Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού» προυπολογισμού 33.315,38 €. με φπα 7.662,54 €.

Κατάθεση των οικονομικών προσφορών (απαιτείται πτυχίο μελετητή Α ή Β΄ τάξης σε Γεωλόγο, Υδραυλικό και Περιβαλλοντολόγο μηχανικό κατηγοριών 20, 13, 27 αντίστοιχα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως την Πέμπτη 17-12-2015 μέχρι τις 8:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Τηλ. 213 2027 195

Fax 213 2027 198

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Τετάρτη 9/12/2015 έως και Παρασκευή 11/12/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ε. Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859/839).


Για το Τμήμα Προμηθειών

Αρχοντία Χατζηπαυλή

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΤ 155Α ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ» προυπ. 2.894,69€ με ΦΠΑ 23%.

Κατάθεση των οικονομικών προσφορών (απαιτείται πτυχίο μελετητή Α ή Β΄ τάξης στα τοπογραφικά κατηγ. 16) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από τις 04-12-2015 έως στις 7-12-2015, από τις 08:30 έως τις 14:30 και στις 08-12-2015 μέχρι τις 09:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Τηλ. 213 2027 112
Fax 213 2027 198

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 24.385,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 5.608,55, δηλαδή συνολική δαπάνη € 29.993,55 προέρχεται από πόρους του Δήμου. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και της προμήθειας θα βαρύνει το ΚΑ 10.7134.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 15/12/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 18/12/2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 487,70 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (43.296,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 98/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου.

Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 20.6279.0003 ενώ η δαπάνη για τη προμήθεια τους ΚΑ 20.6272.0003, 35.6279.0002 και 45.6279.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2016 στους οποίους έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 11/12/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/12/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 704,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech