Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την από 22-3-2019 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή Δικηγόρου και Προϊστάμενου της ΝομικήςΥπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Τη Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ενώπιον…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του από 26-3-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεσητης Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM»
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπωςαντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ.17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες ποσού 285,20€, από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσωνχρηματικών ενταλμάτων πληρωμής…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαα. Την Έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ουΤριμήνου 2019, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.050,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001«παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση :α. Των Όρων, Προϋπολογισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθ. Μ2018222 μελέτης της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως ακολούθως :ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΗ παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Τη Συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Προμηθειών και ΠαροχήςΥπηρεσιών του ν. 4412/2016 για το έτος 2019, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός