Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Τη Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 11/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τη ΣυγκρότησηΕπιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ως ακολούθως
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Τη Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τη ΣυγκρότησηΕπιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥΒΟΥΤΣΙΝΑ», ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6684/12-3-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονταιαπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαΕγκρίνει τα ακόλουθα :α. Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16 €, (πενήνταεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6012/4-3-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονταιαπό τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με το Διεθνή Ανοιχτό…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναTην Έγκριση του από 5-12-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση τηςΜελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM»,όπως αυτό (Πρακτικό) παρουσιάζεται αναλυτικά στην…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα1. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6473/8-3-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικώναποβλήτων προϊόντων βιομάζας 2019».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός